3. Å angre

Almost anything you do to an image in GIMP can be undone. You can undo the most recent action by choosing EditUndo from the main menu, but this is done so frequently that you really should memorize the keyboard shortcut, Ctrl+Z.

Undoing can itself be undone. After having undone an action, you can redo it by choosing EditRedo from the main menu, or use the keyboard shortcut, Ctrl+Y. It is often helpful to judge the effect of an action by repeatedly undoing and redoing it. This is usually very quick, and does not consume any extra resources or alter the undo history, so there is never any harm in it.

[Obs] Obs

Dersom du angrar ei eller fleire endringar og deretter arbeider på biletet på ein eller annan måte, unntatt angre og gjenta, vil det ikkje vere mogleg å angre desse operasjonane. Dei er borte for alle tider. Dersom dette skaper problem for deg, er løysinga å lage ein kopi av biletet og arbeida på denne kopien i staden for på originalen. Ikkje nokon dum idé i alle tilfelle. (Berre hugs at loggen for angra/gjenta ikkje vert kopiert når du kopierer eit bilete).

Har du stendig bruk for Angre og Gjenta, kan det vere enklare å arbeida med Angreloggen, ein dialog som viser ein kort omtale av kvart punkt i angreloggen. Du kan hente fram det aktuelle biletet ved å klikka på ønskt punkt i loggen.

Angreloggen er ein del av det aktuelle biletet, og går inn som ein av biletkomponentane. Difor set GIMP av minneplass for kvart bilete til denne funksjonen. Du kan bestemma kor mykje plass GIMP skal bruke på denne funksjonen ved å gå inn på Systeminnstillingar i brukarinnstillingane. Her finn du to viktige variablar, Minimum angrenivå som GIMP vil bruke, same kor mykje minne dei brukar, og Maksimalt angreminne. Dersom GIMP får behov for å bruke meir angreminne enn det som er tilgjengeleg, vert dei eldste punkta i angreloggen strokne.

[Notat] Notat

Når du lagrar eit bilete i GIMP sitt eige XCF-format, vert svært mange opplysningar om biletet lagra, men ikkje angreloggen. Når du opnar eit bilete på nytt, vil angreloggen alltid vere blank.

Måten GIMP bruker Angre på, er faktisk nokså sofistikert. Nokre operasjonar krev svært lite minneplass i angreloggen, for eksempel om eit lag er synleg eller ikkje. Difor kan du utføra mange slike før minnet er fullt. Andre operasjonar vert komprimerte, slik at sjølv om du utførar dei fleire gonger, vil dei berre ta opp ein plass i angreloggen. Andre operasjonar krev store mengder minne. Dei fleste filtra er døme på dette. Sidan desse som oftast ligg i programtillegg, har GIMP ingen kontroll med kva som eigentleg er endra, og må difor legge heile laget i angreminnet. Ikkje nok med det, men både den uendra og den endra versjonen må lagrast. Dermed kan det hende at du berre får høve til å gjere nokre få slike operasjonar før dei droppar ut av angreloggen dersom minnet ikkje er stort nok.

3.1. Ting du ikkje kan angra

Most actions that alter an image can be undone. Actions that do not alter the image generally cannot be undone. Examples include saving the image to a file, duplicating the image, copying part of the image to the clipboard, etc. It also includes most actions that affect the image display without altering the underlying image data. The most important example is zooming. There are, however, exceptions: toggling Quick Mask on or off can be undone, even though it does not alter the image data.

Dei få, men viktige, unnataka som ikkje kan angrast, sjølv om dei gjer endringar i biletet er:

Å lukke vindauget

The Undo History is a component of the image, so when the image is closed and all of its resources are freed, the Undo History is gone. Because of this, unless the image has not been modified since the last time it was saved, GIMP always asks you to confirm that you really want to close the image.

Tilbakestill biletet

Med menyvalet «Tilbakestill biletet» vert biletet lasta inn på nytt, dvs. at det biletet du arbeider med vert sletta og erstatta med den sist lagra utgåva av biletet. GIMP gjer dette ved å lukke det opne biletet og kreere eit nytt. Dermed går angreloggen tapt. Du får difor alltid spørsmål om du verkeleg ønskjer å henta tilbake biletet.

Handlingsdelar

Nokre av verktøya kan innehalde lange seriar med manipulasjonar, men berre det endelege resultatet vert registrert i angreloggen, ikkje dei einskilte stega. Den intelligente saksa krev at du merkar av ein del punkt på biletet og deretter klikkar innføre området for å laga eit utval. Det er ikkje råd å angra kvart einskild punkt. Klikkar du på Angra etter at du er ferdig med saksa, fører dette deg tilbake til biletet slik det var før du byrja å markera punkta. Arbeider du med tekst, kan du ikkje angra einskilde bokstavar. Angra vil ta bort heile det nye tekstlaget.

Filters, and other actions performed by plug-ins or scripts, can be undone just like actions implemented by the GIMP core, but this requires them to make correct use of GIMP's Undo functions. If the code is not correct, a plug-in can potentially corrupt the Undo History, so that not only the plug-in but also previous actions can no longer properly be undone. The plug-ins and scripts distributed with GIMP are all believed to be set up correctly, but obviously no guarantees can be given for plug-ins you obtain from other sources. Also, even if the code is correct, canceling a plug-in while it is running may corrupt the Undo History, so it is best to avoid this unless you have accidentally done something whose consequences are going to be very harmful.