2.3. Dialogar og samlevindauge («dokker»)

2.3.1. Organisering av dialogane

GIMP gjev deg stor fridom til å setja opp dine eigne dialogvindauge. Eit «dialogvindauge» er eit flyttbart vindauge som inneheld alternative innstillingar for eit verktøy eller er dedikert til ei spesiell oppgåve. Eit «innlimingsvindauge» er ein behaldar som kan innehalda ei samling av vedvarande dialogvindauge, for eksempel dialogvindauga «Verktøyinnstillingar», «Penslar», «Palettar» og så vidare. Eit samlevindauge kan ikkje innehalda ikkje-vedvarande dialogvindauge som for eksempel vindauge for innstillingar eller biletvindauget.

GIMP har tre førehandssette samlevindauge:

  • samlevindaga for verktøyinnstillingane, einingsstatus, angreloggen og bilete under verktøykassa i det venstre panelet,

  • samlevindauga for penslar, mønsterelement, skrifttypar og dokumentlogg i den øvre delen av panelet til høgre,

  • laga, kanalar og banar i den nedre delen av det høgre panelet.

I desse samlevindauga er kvart vindauge lagt i eigen fane.

I multivindauge-modus er verktøykassa eit bruksvindauge og ikkje eit innlimingsvindauge (dokk). I enkeltvindauge-modus er verktøykassa ein del av det enkle vindauget.

Bruk VindaugeDialogvindauge for å få fram lista over dialogvindauge som kan limast inn i andre dialogvindauge. Du kan opna eit dialogvindauge ved å klikka på det i lista. Dersom dialogvindauget er tilgjengeleg i eit samlevindauge, vert det vist der, elles vil handteringa vere avhengig av om maskinen er i multi- eller enkeltbilete-modus:

  • I multivindauge-modus vil eit nytt dialogvindauge koma opp på skjermen.

  • I enkeltvindauge-modus vert dialogvindauget automatisk limt inn som ei fane i pensel-dokumentloggen.

Du kan klikke og dra ei fane til den plassen du ønskjer:

  • anten i fanelinja i eit dialogvindauge eller integrert i dialoggruppa,

  • eller på ei innlimingslinje som vert synleg når musepeikaren går over vindaugekanten for å forankra dialogvindauget til vindauget.

I multivindauge-modus kan du også klikke på dialogtittelen og dra han der du ønskjer.

Figur 3.7. Å integrere ein ny dialog i ei dialoggruppe

Å integrere ein ny dialog i ei dialoggruppe

Her, i multivindauge-modus, vart histogramdialogvindauget dradd til fanelinja i angrevindauget for lag.


Enklare: kommandoen Legg til fane i fanemenyen: Del 2.3.2, «Fanemenyen».

Figur 3.8. Å feste eit dialogvindauge til kanten av eit innlimingsvindauge

Å feste eit dialogvindauge til kanten av eit innlimingsvindauge

Histogramdialogvindauget er dradd over til det venstre innlimingsområdet og sleppt der. Resultat: Dialogvindauget er nå forankra til den venstre kanten av det høgre panelet. Dialogvindauget høyrer nå til det høgre panelet.

Du kan altså arrangere dialogar i ei multi-kolonne-vising. Dette kan vere nyttig dersom du arbeider med to skjermar, ein for biletet og ein annan for menyane.


[Tips] Tips

Trykk Tabulator-tasten for å slå visinga av samlevindauge av og på. Dette kan vere nyttig når samlevindauget ligg over heile eller deler av biletvindauget. Du kan raskt gøyme alle samlevindauga, utføre arbeidet ditt og deretter vise vindauga igjen. Trykk på Tabulator-tasten inne i eit samlevindauge for å navigera deg gjennom dette vindauget.

2.3.2. Fanemenyen

Figur 3.9. Eit innlimt dialogvindauge med knappen for fanemenyen utheva.

Eit innlimt dialogvindauge med knappen for fanemenyen utheva.

I kvar dialog har du tilgang til ein spesialmeny med fanerelaterte operasjonar ved å klikke på fanemenyknappen som er utheva på figuren ovanfor. Nøyaktig kva for kommandoar som dukkar opp, vil variera frå dialog til dialog, men han vil alltid innehalde operasjonar for å lage nye faner, eller for å lukke eller deaktivere dei.

Figur 3.10. Fanemenyen for lagdialogvindauget.

Fanemenyen for lagdialogvindauget.

Multivindauge-modus

Fanemenyen for lagdialogvindauget.

Enkeltvindauge-modus


Ein fanemeny gir deg tilgang til følgjande komandoar:

Innhaldsmeny

Øvst på kvar fanemeny finn du innhaldsmenyen. Denne menyen viser operasjonar relaterte til den spesifikke fanemenyen dette gjeld. For eksempel vil innhaldsmenyen Lagdialog innehalde eit sett av operasjonar for å arbeide med biletlag.

Legg til fane

Legg til fane vil opne ein undermeny som viser alle dei tilgjengelege dialogane som kan leggast inn som faner.

Figur 3.11. Undermenyen «Legg til fane»

Undermenyen «Legg til fane»

Lukk fane

Som namnet seier, denne vil lukka fana. Dersom dette er det siste dialogvindauget i samlevindauget, vert også dette lukka.

Løys fane

Denne kommandoen løyser fana frå samlevindauget og legg ho som einaste fane i eit nytt dialogvindauge. Du kan gjere det same ved å dra fana ut av tavla og sleppe ho på ein tilfeldig plass på skjermen.

Dette er ein måte å oppretta eit ekstra vindauge i enkeltvindauge-modus!

Dersom fanen er låst, vil dette menyvalet vere gråa ut som fråkopla.

Lås fanen til samlevindauget

Hindrar at dialogvindauget vert flytt eller løyst. Når det er kryssa av for denne, vil Løys fane vere uverksam og gråa ut.

Storleik på førehandsvisinga

Mange, men ikkje alle, dialogvindauge har fanemenyar som inneheld eit Førehandsvisingsstorleik-val, som opnar ein undermeny med ei liste over storleiken for elementa i dialogvindauget, frå liten til stor. For eksempel så viser penseldialogvindauget bilete av alle tilgjengelege penslar: Førehandsvisingsstorleiken bestemmer kor store bileta er. Standard er Middels storleik.

Fanestil

Tab Style opens a submenu allowing you to choose the appearance of the tabs at the top. There are five choices, but not all are enabled for every dialog:

Ikon

Vis eit ikon som representerer dialogtypen.

Status nå

Dette valet er berre tilgjengeleg i dialogar der du kan velje eit eller anna, som til dømes pensel, mønsterelement eller fargeovergang. Det valde elementet vert vist øvst i fanen som Nåverande status.

Tekst

Vis dialogtypen som tekst.

Ikon og tekst

Bruk av både tekst og symbol vil føre til breiare faner.

Status og tekst

Vis det valde elementet og tekst med dialogtype.

Vis som liste/tabell

Desse vala vert vist i menyboksar der du har høve til å velje element frå eit sett, slik som penslar, mønster, bokstavtypar osv. Du kan her velje å vise elementa som ei liste med namn og andre opplysingar for kvart element, eller som ein tabell sett opp i eit rutemønster med ikon for kvart element, men utan namn. Kvar av måtane har sine fordeler. Listeforma gir deg mest informasjon, medan tabellforma kan vise fleire element samstundes. Dei fleste dialogane vert i normaloppsettet viste på listeform, men for eksempel dialogane for penslar og mønster vert normalt viste på tabellform.

Når ei tre-vising er sett som Vis som liste, kan du bruke taggar. Sjå Del 3.7, «Tagging».

Du ka også bruke søkefeltet for lister:

Figur 3.12. Søkjefeltet for lister.

Søkjefeltet for lister.

Bruk tastekombinasjonen Ctrl + F for å opne søkefeltet. Det må vere eit markert element for at denne kommandoen skal vere aktiv.


Søkefeltet vert lukka automatisk etter 5 sekund dersom du ikkje gjer noko.

[Notat] Notat

Denne snarvegen er også tilgjengeleg i trevisinga for innstillingane «pensel», «skrifttype» eller «mønsterelement» i fleire verktøy.

Vis knapperad

Nokre dialogvindauge som t.d. mønsterelement, penslar, fargeovergangar og bilete, har ei knapperad nedst i vindauget. Du kan slå av eller på visinga med denne kommandoen.

Figur 3.13. Knapperada i penseldialogvindauget.

Knapperada i penseldialogvindauget.

Vis opne bilete

Dette valet er berre tilgjengeleg i multivindauge-modus. Dersom dette er avkryssa, vert ein biletmeny vist øvst i innlimingsvindauget:

Figur 3.14. Eit samlevindauge med biletmenyen utheva.

Eit samlevindauge med biletmenyen utheva.


Valet er ikkje tilgjengeleg for dialogvindauge feste til verktøykassa. Valet er berre interessant når du arbeider med fleire opne bilete samstundes.

Følj aktivt bilete

Dette valet er berre tilgjengeleg i multivindauge-modus. Også dette valet er interessant berre når du har fleire opne vindauge på skjermen. Informasjonen i samlevindauget då vil alltid gjelde for det valde biletet i nedtrekkslista over biletvala. Dersom Følj aktivt bilete er kopla frå, må du bruke nedtrekkslista for å få fram biletdata for det aktuelle biletet i dialogvindauget. Dersom Følj aktivt bilete er aktivert, kan du velje bilete ved å trykke på tittellinja for biletet.

Flytt til skjermen

Dette valet er ikkje alltid tilgjengeleg. Det opnar ein undermeny der du kan velja kva skjerm GIMP skal visast på. Viss du har berre éin skjerm, kan du ikkje flytta GIMP. Det andre valet, Opna skjerm…fortel oss at det er ein eksperimentell måte å velja ein ny skjerm på, og at det kanskje er betre å ikkje bruka han.