6.2. Systemresursar

Figur 15.92. Systemresursar

Systemresursar

This page lets you customize the amount of system memory allocated for various purposes. It also allows you to set the size of thumbnail files that GIMP produces.


6.2.1. Innstillingar

Ressursbruk

Minimum angrenivå

GIMP lar deg angre mykje av det du gjer ved å lage ein «angrelogg» for kvart bilete. Dette kan bruke opp ein god del minneplass. Difor kan du her bestemme kor mange handlingar som minimum skal lagrast i angreloggen. Sjå Del 3, «Å angre» for nærare om angrefunksjonane i GIMP.

Maksimalt angreminne

Her bestemmer du kor mykje plass angreloggen skal få lov til å bruka i minnet. Dersom angreloggen har bruk for meir enn det du har skrive inn her, vert dei eldste oppføringane i loggen sletta dersom talet på oppføringar ikkje kjem under det du har bestemt ovanfor som minimum.

Storleik på bufferlageret

Dette er den delen av minnet som er avsett til GIMP sine biletdata. Dersom det trengst meir minneplass enn det som er oppgitt her, vil GIMP overføre ein del biletdata til harddisken. Dette vil redusere farten på programmet merkbart. Du finn meir om dette under Korleis setje opp bufferlageret.

Maksimumsformat for nye bilete

Dersom du prøver å lage bilete større enn det som er spesifisert her, skjer det ikkje anna enn at GIMP spør om du verkeleg vil lage så stort bilete. Dette er helst for å hindre at du lager svært store bilete ved eit uhell.

Swap compression

This sets the compression method used for tile data stored in the swap. Compression can both reduce the swap size, and increase its speed, by minimizing input and output. Values are best performance (the default), balanced, and best compression, or none to disable compression altogether.

Number of threads to use

Multi-threading allows making use of multiple cores for processing. Not all features make use of that for the moment. A point of interest is that multi-threading happens through GEGL processing, but also in GIMP core itself, for instance to separate painting from display.

Network Access

Check for updates

When this option is enabled, GIMP will regularly check at start-up if a new version is available. If there is, you will get an alert that you can update. Note that this option requires you to have an internet connection and for GIMP to be allowed access to the internet.

Image Thumbnails

Size of thumbnails

Her kan du bestemme storleiken på miniatyrane i dialogen for å opna filer (og lagra dei for eventuell bruk i andre program). Vala er «Ingen», «Normal (128x128)» og «Stor (256x256)».

Maksimal filstorleik for miniatyrar

Dersom miniatyrfila er større enn det som er oppgitt her, vil GIMP ikkje lage miniatyr av denne. Dette for å unngå ekstremt store miniatyrar.

Dokumentlogg

Behald lista over brukte filer i dokumentloggen

When checked, files you have opened will be saved in the Document history. You can access the list of files with the Document history dialog from the image menu-bar: FileOpen RecentDocument History.