3.7. Kopier synlege

Kommandoen Kopier synlege liknar på kommandoen Kopier, men i staden for berre å kopiera det aktive laget, vert alle dei synlege laga kopierte. Altså alle laga som er avmerkte med eit «auge» i lagdialogen. Dersom biletet inneheld utval, vert berre dei valde områda kopierte.

[Notat] Notat

Legg merke til at informasjonen om laga vert borte når du legg kopien på utklippstavla. Når du seinare limar inn biletet, vert dette som eitt lag sett saman av alle dei synlege laga i originalen.

3.7.1. Aktivering

You can access this command from the main menu through EditCopy Visible.