2.8. Intelligent saks

The Intelligent Scissors tool is an interesting piece of equipment: it has some features in common with Free Select, some features in common with the Path tool, and some features all its own. It is useful when you are trying to select a region defined by strong color-changes at the edges. To use the Scissors, you click to create a set of "control nodes", also referred to as anchors or control points, at the edges of the region you are trying to select. The tool produces a continuous curve passing through these control nodes, following any high-contrast edges it can find. If you are lucky, the path that the tool finds will correspond to the contour you are trying to select.

Unfortunately, there seem to be some problems with the edge-following logic for this tool, with the result that the selections it creates tend to be pretty crude in a lot of cases. A good way to clean them up is to switch to Quick Mask mode, and use paint tools to paint in the problematic parts. On the whole, most people find the Path tool to be more useful than the Scissors, because, even though it does not have the intelligent edge-finding capability, the paths it produces persist until you delete them, and can be altered at any time.

2.8.1. Aktivering

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsSelection ToolsIntelligent Scissors.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the I keyboard shortcut.

2.8.2. Valtastar

Normalinnstillingane for tastane Shift, Ctrl og Alt er omtalet i Del 2.1.1, «Valtastane (normalinnstillinga)» for alle utvalsverktøya.

Ein av valtastane har likevel ein noko spesiell funksjon dersom du brukar han medan du redigerer eit utval etter at du har lagt til den første noden:

Shift

Saksa er normalt sett opp slik at når du klikkar med musepeikaren vil saksa plassere det nye kontrollpunktet der fargeskiftinga er maksimal.

Held du nede denne tasten, vert denne funksjonen kopla ut. Kontrollnoden vert plassert der musepeikaren er når du klikkar.

Backspace removes last segment drawn, Escape cancels all selection segments.

2.8.3. Å bruke verktøyet

Figur 14.26. Bruk av saksa

Bruk av saksa

Kvar gong du venstreklikkar med museknappen, set du av eit kontrollpunkt. Dette vert bunde til det førre kontrollpunktet med ei kurve som prøver å følgje fargeskilnadane i biletet. For å avslutta, klikkar du på det første punktet. (Markøren endrar utsjånad for å visa at du har funne det første punktet). Du kan justera kurva ved å dra i kontrollpunkta, eller setja inn nye punkt. Når resultatet er slik du vil ha det, klikkar du ein eller annan stad innføre området for å laga kurvene om til eit utval.

As said above when you click with this tool you drop points. The selection boundary is driven by these control points. During creation you can move each one by clicking and dragging, except the first and the last one. The selection is closed when you are clicking the last point over the first one. When the selection is closed the pointer shape changes according to its position: inside , on the boundary , and outside . You can adjust the selection creating new points by clicking on the boundary or by moving each control points (merged first and last point). The selection is validated when you click inside.

Det er berre råd å lage eitt utval på denne måten. Prøver du å lage ei ny markering, vil det første utvalet forsvinne når du omformar den nye markeringa til eit utval.

[Åtvaring] Åtvaring

Ikkje klikk innføre området før du er sikker på at markeringa er slik du vil ha ho. Angreloggen registrerer ikkje kvart enkelt klikk. Klikkar du på «angre», vert du ført tilbake til biletet slik det var før du byrja å bruke saksa, og du må begynne heilt frå nytt igjen. Klikkar du deg over til eit anna verktøy, vil også alle punkta du har prikka inn forsvinne. Du kan likevel omforma markeringa til ein bane og arbeida vidare på denne med baneverktøyet.

Korleis du kan flytte dette utvalet er nærare omtalt i avsnittet å flytte utval. (Du kan flytte omrisset for utvalet med piltastane, men ikkje med musepeikaren).

2.8.4. Innstillingar

Figur 14.27. Verktøyinnstillingane for «saksa»

Verktøyinnstillingane for «saksa»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Modus, kantutjamning og mjuke kantar
[Notat] Notat

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Vis interaktiv grense

Dersom du har aktivert dette valet, vil GIMP vise ruta som grensemarkeringa vil ta frå det førre markeringspunktet og til det nye. Dersom dette valet ikkje er aktivert, vil GIMP vise ei rett linje frå det førre markeringspunktet og til det nye. Først når du slepp museknappen vert den valde grensa markert. Dersom du har ein treg maskin og store avstandar mellom kontrollpunkta, kan det vere litt hjelp i å ikkje aktivere dette valet.