14.20. CML-utforskaren

14.20.1. Oversyn

Figur 17.363. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Filteret «CML-utforskaren» brukt med normalinnstillingane


Dette filteret er svært effektivt, men diverre også svært komplekst. Det brukar ein matematisk metode som vert kalla «Cellular Automata» [WKPD-CA] (engelsk). («CML» står for det engelsk «Coupled-Map Lattice» («samankopla avbildingsgitter»)).

14.20.2. Aktivering av filteret

Du finn dette filteret i hovudmenyen under FilterTeikningarMønsterelementCML-utforskar….

14.20.3. Innstillingar

14.20.3.1. Generelle innstillingar

Dei ulike filterinnstillingane er fordelte mellom fanene Kulør,Metning, Verdi, Utvida, Andre og Ymse instillingar. Desse innstillingane vert forklarte etter kvart.

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet etter kvart som du endrar parameterane. Endringane vert ikkje lagt inn i biletet før du trykkjer på knappen OK.

Nytt frø, Fast frø, Tilfeldig frø

Slump er ein avgjerande faktor når det skal lagast mønster. I matematikken finst det faktisk ingen metodar for å laga heilt tilfeldige talrekkjer på. «Tilfeldige tal» er alltid eit resultat av diverse matematiske formlar. Desse formlane har alltid eit tal som utgangspunkt. Dette er «frøet». Når du klikkar på knappen Nytt frø, vil slumpgeneratoren byrja på ein heilt ny sekvens med eit nytt frø. Resultatet kjem fram i førehandsvisinga. Knappen Fast frø gjer at generatoren brukar det same startfrøet heile tida, og dermed lagar det same mønsteret kvar gong. Eit trykk på knappen Tilfeldig frø vil generera eit nytt, tilfeldig frø.

Opna, Lagra

Med desse kommandoane kan du lagra innstillingane for eit mønster og hente det fram att seinare.

14.20.3.2. Innstillingane for filteret «CML-utforskar» (Kulør)

Figur 17.364. Fana «Kulør»

Fana «Kulør»

I denne fana set du innstillingane for kulør ut frå fargemodellen HSV som dette filteret arbeider i.

Funksjonstype

Dette er ei nedtrekksliste med ulike metodar for handsaming av det aktive laget:

Behald biletverdiane

Verdiane i biletet for kulør vert uendra.

Behald første verdien

Startfargen vil vere cyanblå (den første fargen i HSV-modellen).

Fyll med parameter k

Mønsteret vil vere avhengig av verdien k som kjem seinare i lista.

Ulike f(k)

Sjå «Fyll med k-parameter» ovanfor.

Deltafunksjon, Deltafunksjon stegvis

sin^p-basert funksjon, sin^p stegvis

Desse funksjonane lagar bølgjemønster noko liknande nordlys eller gardinfaldar.

Komposisjon

Desse vala styrer kuløren. For å beskriva kva alle desse formlane gjer, trengst det ei eiga bok. Det er enklare å prøva dei ut på eige hand.

Ymse oppstillingar

Også i dette tilfellet vil det vere nødvendig med ei eiga bok for å beskriva alle funksjonane. Prøv deg fram i staden.

Bruk sykliske område

Endringsgrad

Denne glidebrytaren styrer kor mykje filteret skal påverka biletet. Låge verdiar gir linjeformer medan høgare verdiar gir eit avrunda mønster.

Omgivnadsfølsemd

Verdi er frå 0,0 til 1,0

Diffusjonsavstand.

Kor langt skal fargane spreie seg. I praksis: Du påverkar retning og storleik for mønsteret.

Talet på underområde

Du kan her, på ein skala frå 1 til 10, bestemma kor komplekst mønsteret skal verta.

Eksponentfaktor (p)

I dette alternativet kan du påverka Funksjonstype ved å bruka p-parameteren. Skalaen går frå 0,0 til 10,0.

Parameter k

I dette alternativet kan du påverka Funksjonstype ved å bruka k-parameteren. Skalaen går frå 0,0 til 10,0.

Nedre grense

Set den lågaste verdien for kulør som skal brukast i utrekningane. Skala frå 0,0 til 1,0.

Øvre grense

Set den høgaste verdien for kulør som skal brukast i utrekningane. Skala frå 0,0 til 1,0.

Vis innstillingane grafisk

Klikkar du på denne knappen, kjem det opp eit vindauge som viser funksjonsgrafen for dei aktuelle kulørinnstillingane.

Figur 17.365. Funksjonsgraf for innstillingane

Funksjonsgraf for innstillingane

14.20.3.3. Innstillingane for filteret «CML-utforskar» (Metning)

Figur 17.366. Fana «Metning»

Fana «Metning»

I denne fana finn du ein del kontrollelement som styrer korleis metningsdelen av HSV-modellen skal brukast i mønsteret.

Alle innstillingane er omtalte i avsnittet om fana Kulør. Sjå ovanfor.

14.20.3.4. Innstillingane for fana «Verdi» i filteret «CML-utforskar»

Figur 17.367. Fana «Verdi»

Fana «Verdi»

I denne fana finn du ein del kontrollelement som styrer korleis verdidelen (lysstyrke) av HSV-modellen skal brukast i mønsteret.

Alle innstillingane er omtalte i avsnittet om fana Kulør. Sjå ovanfor.

14.20.3.5. Innstillingane for filteret «CML-utforskar» (utvida)

Figur 17.368. Fana «Utvida»

Fana «Utvida»

Innstillingane i denne fana gjeld for alle tre HSV-kanalane.

Kanalfølsemd

Mutasjonsrate

Mutasjonsavstand

14.20.3.6. Innstillingane for filteret «CML-utforskar» (Andre)

Figur 17.369. Fana «Andre»

Fana «Andre»

I denne fana finn du ein del innstillingar som gjeld biletvisinga og startverdiar for slumpgeneratoren.

Startverdi

Forstørringsfaktor

Startforskyving

Tilfeldig frø

14.20.3.7. Innstillingane for filteret «CML-utforskar» (Ymse instillingar)

Figur 17.370. Fana «Ymse innstillingar»

Fana «Ymse innstillingar»

I denne fana kan du finna fleire innstillingar for kopiering og innlasting.

Innstillingar for kopiering

Her kan du kopiere innstillingane frå ein kanal (kulør, metning og verdi) til ein annan kanal.

Selektive opningsinnstillingar

Når du trykker knappen Opna, kan du hente inn tidlegare lagra innstillingar. Dersom du ikkje ønskjer å laste ned alle innstillingane, kan du spesifisera ein kjelde- og ein målkanal her.