2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Denna licens [det engelska originalet] gäller för varje handbok eller annat verk, oavsett uttrycksform, som innehåller ett meddelande där upphovsrättsinnehavaren stadgat att verket kan spridas enligt villkoren i GNU Free Documentation License. Ett sådant meddelande ger en internationell frihet utan krav på ersättning och utan tidsbegränsning att använda verket under villkoren i denna licens [det engelska originalet]. Dokument nedan syftar på godtycklig handbok eller verk. Var och en är licenstagare och benämns som du.

En förändrad version av dokumentet avser varje verk som innehåller dokumentet eller en del av det, antingen ordagranna kopior, eller med ändringar och/eller översatt till ett annat språk.

Ett sekundärt avsnitt är en märkt bilaga eller förord till dokumentet som exklusivt behandlar förhållandet mellan dokumentets förläggare eller författare och dokumentets huvudsakliga ämne (eller till relaterade ämnen) och som inte innehåller något som direkt faller under det huvudsakliga ämnet. (Således, om dokumentet delvis är en lärobok i matematik så får ett sekundärt avsnitt inte förklara någon matematik.) Förhållandet kan vara en historisk koppling till ämnet eller något relaterat, eller en juridisk, kommersiell, filosofisk, etisk eller politisk ställning till det.

Oföränderliga avsnitt är typiska sekundära avsnitt vars titlar är beskrivande, då dessa är oföränderliga avsnitt, i notisen som säger att dokumentet är utgivet under denna licens. Om ett avsnitt inte passar ovanstående definiering av sekundärt avsnitt så är det inte tillåtet att vara beskrivande som oföränderligt. Dokumentet behöver inte innehålla oföränderliga avsnitt. Om dokumentet inte pekar ut några oföränderliga avsnitt så finns det inga.

Omslagstexterna är speciella korta ordföljder som är listade som framsidestexter eller baksidestexter i meddelandet som stadgar att dokumentet är utgivet under denna licens [det engelska originalet]. En framsidestext får som mest vara 5 ord och en baksidestext från vara som mest 25 ord.

En transparent kopia av dokumentet är en maskinläsbar kopia, representerad i ett format vars specifikation finns tillgänglig för allmänheten, som lämpar sig för att revidera dokumentet på ett enkelt sätt med generella textredigeringsprogram eller (för pixelbaserade bilder) generella grafikprogram eller (för ritningar) något väl tillgängligt ritprogram, och som är passande som indata till textfomaterare eller för automatisk konvertering till en mängd format som passar som indata till textformaterare. En kopia i ett för övrigt transparent filformat vars markeringar, eller avsaknad av markeringar, har ordnats för att hindra eller motverka att vidare förändring vidtas av läsare är inte transparent. Ett bildformat är inte transparent om det används för någon betydande del text. En kopia som inte är transparent kallas opak.

Exempel på passande format för transparenta kopior innefattar ren ASCII utan markeringar, Texinfo indataformat, LaTeX indataformat, SGML eller XML som använder en publikt tillgänglig DTD, och standardenlig HTML, PostScript eller PDF utformat för mänsklig förändring. Exempel på transparenta bildformat innefattar PNG, XCF och JPG. Opaka format innefattar leverantörsspecifika format som bara kan läsas och redigeras med leverantörsspecifika ordbehandlare, SGML eller XML för vilket DTD och/eller verktyg för behandling inte finns allmänt tillgängliga, och den maskingenererade HTML, PostScript eller PDF som produceras av vissa ordbehandlare enbart avsett som utdata.

Titelsidan innebär, för en tryckt bok, titelsidan själv, och sådana därpå följande sidor som krävs för att göra det material som enligt denna licens skall synas på titelsidan läsbart. För verk i sådana format som inte har någon egentlig titelsida, avses med titelsida den text som är närmast den mest framstående förekomsten av verkets titel, föregående den huvudsakliga textmassan.

Ett avsnitt Entitled XYZ betyder en namngiven del av dokumentet vars titel antingen är exakt XYZ eller innehåller XYZ inom parenteser efterföljande text som översätter XYZ till annat språk. (Här betyder XYZ ett specifikt avsnittsnamn som nämns nedan, såsom tillkännagivanden (Acknowledgements), dedikationer (Dedications), endossering (Endorsements) eller Historik (Historik).) För att Bibehålla titeln för ett sådant avsnitt när du ändrar dokumentet betyder att det bibehåller avsnittet Entitled XYZ enligt denna definition.

Dokumentet kan inkludera garantiavsägelser bredvid notisen som anger att denna licens gäller för dokumentet. Dessa garantiavsägelser anses vara inkluderade som referens i denna licens, men endast för att avsäga garantier: all annan tolkning av dessa garantiavsägelser ska bortses från och har ingen effekt på betydelsen av denna licens.