2. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Αυτή η άδεια εφαρμόζεται σε κάθε εγχειρίδιο ή άλλη εργασία, σε οποιοδήποτε μέσο, που περιέχει μια σημείωση τοποθετημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που λέει ότι μπορεί να διανεμηθεί κάτω από τους όρους αυτής της άδειας. Τέτοια σημείωση εγγυάται μια παγκόσμια, χωρίς συγγραφικά δικαιώματα άδεια, απεριόριστη σε διάρκεια, για χρήση αυτής της εργασίας κάτω από τους όρους που δηλώθηκαν σε αυτή. Το «έγγραφο», παρακάτω, αναφέρεται σε κάθε τέτοιο εγχειρίδιο ή εργασία. Κάθε μέλος του δημοσίου είναι ένας αδειούχος και προσαγορεύετε ως «εσείς». Αποδέχεστε την άδεια εάν αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε την εργασία κατά τρόπο που απαιτεί άδεια κάτω από το νόμο πνευματικών δικαιωμάτων.

Μια «τροποποιημένη έκδοση» του εγγράφου σημαίνει οποιαδήποτε εργασία που περιέχει το έγγραφο ή ένα τμήμα του, είτε αντιγραμμένο, είτε με τροποποιήσεις και/ή μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.

Μια «δευτερεύουσα ενότητα» είναι ένα επώνυμο παράρτημα ή μια προκαταρκτική ενότητα του εγγράφου που διαπραγματεύεται αποκλειστικά με τη σχέση εκδοτών και συγγραφέων του εγγράφου στο γενικό θέμα (ή σε σχετικά θέματα) και δεν περιέχει τίποτα που θα μπορούσε να εμπέσει άμεσα μέσα σε αυτό το γενικό θέμα. (Έτσι, εάν το έγγραφο είναι μέρος ενός βιβλίου μαθηματικών, μια δευτερεύουσα ενότητα ίσως να μην εξηγεί καθόλου μαθηματικά.) Η σχέση θα μπορούσε να είναι ένα θέμα ιστορικής σύνδεσης με το θέμα ή με σχετικά θέματα, ή νομικής, εμπορικής, φιλοσοφικής, ηθικής ή πολιτικής θέσης που τα αφορά.

Οι «αμετάβλητες ενότητες» είναι σίγουρα δευτερεύουσες ενότητες των οποίων οι τίτλοι ορίζονται, όπως αυτοί των αμετάβλητων ενοτήτων, στη σημείωση που λέει ότι το έγγραφο εκδόθηκε κάτω από αυτή την άδεια. Εάν μια ενότητα δεν ταιριάζει στον παραπάνω ορισμό της δευτερεύουσας τότε δεν επιτρέπεται να ορίζεται ως αμετάβλητη. Το έγγραφο μπορεί να μην περιέχει αμετάβλητες ενότητες. Εάν το έγγραφο δεν ταυτοποιεί οποιεσδήποτε αμετάβλητες ενότητες τότε δεν υπάρχει καμία.

Τα «κείμενα εξώφυλλου» είναι συγκεκριμένα σύντομα κομμάτια κειμένου που καταχωρούνται, ως κείμενα εμπροσθόφυλλου ή οπισθόφυλλου, με τη σημείωση ότι λένε ότι το έγγραφο απελευθερώθηκε κάτω από αυτή την άδεια. Ένα κείμενο εμπροσθόφυλλου μπορεί να είναι το πολύ 5 λέξεις και ένα κείμενο οπισθόφυλλου μπορεί να είναι το πολύ 25 λέξεις.

Ένα «διαφανές» αντίγραφο του εγγράφου σημαίνει ένα αντίγραφο αναγνώσιμο από μηχανή, αναπαριστάμενο σε μια μορφή της οποίας η προδιαγραφή είναι διαθέσιμη στο γενικό δημόσιο, που είναι κατάλληλο για αναθεώρηση του εγγράφου άμεσα με τους γενικούς επεξεργαστές του κειμένου ή (για εικόνες που συντίθενται από εικονοστοιχεία) γενικά προγράμματα ζωγραφικής ή (για σχέδια) μερικών ευρέως διαθέσιμων επεξεργαστών σχεδίου και ότι είναι κατάλληλα για είσοδο των μορφοποιητών κειμένου ή για αυτόματη μετάφραση σε μια ποικιλία μορφών κατάλληλων για είσοδο των μορφοποιητών κειμένου. Ένα αντίγραφο που έγινε σε κατά άλλα διαφανούς μορφής αρχείο του οποίου η επισήμανση, ή απουσία επισήμανσης, ρυθμίστηκαν σε αποτροπή ή αποθάρρυνση επόμενης τροποποίησης από αναγνώστες δεν είναι διαφανές. Μια μορφή εικόνας δεν είναι διαφανής εάν χρησιμοποιήθηκε σε οποιαδήποτε επόμενη ποσότητα κειμένου. Ένα αντίγραφο που δεν είναι «διαφανές» αποκαλείται «αδιαφανές».

Παραδείγματα κατάλληλων τύπων για διαφανή αντίγραφα περιλαμβάνουν απλό ASCII χωρίς επισήμανση, τύπος εισόδου Texinfo, τύπος εισόδου LaTeX, SGML ή XML χρησιμοποιώντας ένα δημόσια διαθέσιμο DTD και τυπικά συμβατό απλό HTML, PostScript ή PDF σχεδιασμένο για ανθρώπινη τροποποίηση. Παραδείγματα τύπων διαφανούς εικόνας περιλαμβάνουν PNG, XCF και JPG. Αδιαφανείς τύποι περιλαμβάνουν ιδιοταγείς τύπους που μπορούν να διαβαστούν και να επεξεργαστούν μόνο από ιδιοταγείς επεξεργαστές λέξης, SGML ή XML για τα οποία ο DTD και/ή εργαλεία επεξεργασίας δεν είναι γενικά διαθέσιμα και το μηχανικά δημιουργούμενο HTML, PostScript ή PDF παραγόμενα από μερικούς επεξεργαστές κειμένου για σκοπούς εξόδου μόνο.

Η «σελίδα τίτλου» σημαίνει, για ένα τυπωμένο βιβλίο, την ίδια τη σελίδα τίτλου, συν τις παρόμοιες σελίδες που ακολουθούν όπως χρειάζεται για να κρατήσουν, ευανάγνωστα, το υλικό που απαιτεί αυτή η άδεια για να εμφανιστούν στη σελίδα τίτλου. Για εργασίες σε μορφές που δεν έχουν σελίδα τίτλου, «σελίδα τίτλου» σημαίνει το κείμενο κοντά στην πιο σημαντική εμφάνιση του τίτλου εργασίας, που προηγείται της έναρξης του σώματος του κειμένου.

Μια ενότητα «με τίτλο XYZ» σημαίνει μια επώνυμη υπομονάδα του εγγράφου του οποίου ο τίτλος είτε είναι ακριβώς XYZ ή περιέχει XYZ σε παρενθέσεις που ακολουθούν κείμενο που μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα. (Εδώ XYZ αντιστοιχεί σε ένα ειδικό όνομα ενότητας που μνημονεύτηκε παρακάτω, τέτοιο όπως «ευχαριστίες», «αφιερώσεις», «εγκρίσεις» ή «ιστορικό».) Η «διατήρηση του τίτλου» τέτοιας ενότητας όταν τροποποιείτε το έγγραφο σημαίνει ότι παραμένει μια ενότητα «με τίτλο XYZ» σύμφωνα με αυτό τον ορισμό.

Το έγγραφο ίσως να περιέχει αποποιήσεις εγγύησης δίπλα στη σημείωση που δηλώνει ότι αυτή η άδεια εφαρμόζεται στο έγγραφο. Αυτές οι παραιτήσεις εγγυήσεις θεωρούνται να συμπεριλαμβάνονται κατά αναφορά σε αυτήν την άδεια, αλλά μόνο ως αναφορές αποποιήσεις εγγυήσεων: οποιαδήποτε άλλη ανάμειξη αυτές οι αποποιήσεις εγγύησης μπορεί να έχουν είναι άκυρη και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στο νόημα αυτής της άδειας.