2.7. Modes de capa dels Components LCh

El grup «LCh» conté modes de capa que fan ús del model de color LCh. «LCh» significa lluminositat, crominància i to. Es deriva matemàticament de l'espai de color de referència CIELAB. Vegeu també CIELCh.

To LCh

Figura 8.42. Exemple per al mode capa «To LCh»

Exemple per al mode capa «To LCh»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «to LCh».


El mode to LCh correspon al to HSV basant-se en diferents fórmules matemàtiques.

Croma LCh

Figura 8.43. Exemple del mode capa «Croma LCh»

Exemple del mode capa «Croma LCh»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «croma LCh».


El mode croma LCh correspon a la saturació HSV, basant-se en diferents fórmules matemàtiques.

Color LCh

Figura 8.44. Exemple per al mode capa «Color LCh»

Exemple per al mode capa «Color LCh»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «color LCh».


El mode color LCh és una combinació de croma LCh i to LCh, i correspon al color HSV, però es basa en diferents fórmules matemàtiques. Vegeu A tutorial on GIMP's very awesome LCH Blend Modes del GIMP per a informació sobre l'ús d'aquest mode de capa.

Lluminositat LCh

Figura 8.45. Exemple per al mode capa «Lluminositat LCh»

Exemple per al mode capa «Lluminositat LCh»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «Lluminositat LCh».


El mode lluminositat LCh correspon al valor HSV, basant-se en diferents fórmules matemàtiques. Vegeu A tutorial on GIMP's very awesome LCH Blend Modes del GIMP per a informació sobre l'ús d'aquest mode de capa.

Luminància

Figura 8.46. Exemple per al mode capa «luminància»

Exemple per al mode capa «luminància»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Luminància».


El mode Luminància és similar a la luminància CIE, però no altera la saturació. Divideix la luminància de la capa superior per la luminància de la capa inferior; després utilitza aquest resultat per multiplicar-se amb el component de la capa inferior.