12.10. Matriu de gravat

12.10.1. Visió general

Figura 17.269. Exemple del filtre «Matriu de gravat»

Exemple del filtre «Matriu de gravat»

Imatge original

Exemple del filtre «Matriu de gravat»

Aplicació del filtre «Matriu de gravat»


Aquest filtre funciona amb dues imatges, origen i objectiu. La imatge d'origen ha d'estar en escala de grisos, només conté una capa i sense canal alfa. Aquesta capa s'utilitza com una màscara de selecció i funciona com una matriu per a fer l'efecte gravat. La imatge que es gravarà (la imatge de destinació) haurà de ser en mode RGB o en escala de grisos, també en una sola capa; aquesta imatge haurà de tenir la mateixa mida que la imatge original.

12.10.2. Activació del filtre

El filtre es troba en el menú principal FiltresDecoraMatriu de gravat….

[Suggeriment] Suggeriment

Si aquesta ordre roman desactivada tot i que la imatge és en escala de grisos, comproveu si hi ha un canal alfa i elimineu-lo.

12.10.3. Opcions

Figura 17.270. Opcions del filtre «Matriu de gravat»

Opcions del filtre «Matriu de gravat»

Imatge per a gravar

Ací es pot seleccionar la imatge utilitzada, és a dir, la imatge que se li aplicarà l'efecte de gravat. Una llista desplegable mostrarà les imatges obertes que es podran gravar.

Grava les àrees blanques

Si està marcada, la imatge d'origen s'utilitzarà com una matriu tal com es descriu a dalt. Si no està marcada, l'invers de la imatge d'origen s'utilitzarà com a matriu, p. ex.:

Figura 17.271. Màscares de gravat

Màscares de gravat

Màscara normal

Màscares de gravat

Màscara invertida


En l'exemple anterior, l'origen és una imatge en escala de grisos. L'objectiu és una imatge RGB amb una matriu de fusta.

A l'esquerra, Grava les zones blanques està activat. Els píxels de l'objectiu corresponen als píxels blancs de la matriu (al voltant del text) que s'han gravat. El resultat és un text en relleu.

A la dreta, Grava les zones blanques està desactivat. Els píxels de l'objectiu corresponen als píxels negres de la matriu (el text) que s'ha gravat. El resultat és un text enfonsat.

Figura 17.272. Exemple de «Grava les zones blanques»

Exemple de «Grava les zones blanques»

Les zones blanques gravades

Exemple de «Grava les zones blanques»

Matriu

Exemple de «Grava les zones blanques»

Zones negres gravades


Podeu trobar informació sobre les nombroses capes creades amb aquest filtre [GROKKING].