3.15. Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου

Η εντολή Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου γεμίζει την επιλογή της εικόνας με το συμπαγές χρώμα που εμφανίζεται στο τμήμα προσκηνίου της περιοχής χρώματος της εργαλειοθήκης. (Το χρώμα επίσης εμφανίζεται στα αριστερά της εισόδου μενού.) Εάν μερικές περιοχές της εικόνας είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ., ως αποτέλεσμα άμβλυνσης της επιλογής), γεμίζονται αναλογικά με το βαθμό επιλογής.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν η εικόνα δεν έχει επιλογή, γεμίζεται η συνολική ενεργή στρώση.

3.15.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through EditFill with FG Color,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+,.

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε επίσης να γεμίσετε επιλογή με κλικ και σύρσιμο από το χρώμα προσκηνίου εργαλειοθήκης.