3.8. Επικόλληση

Η εντολή Επικόλληση βάζει οτιδήποτε είναι στο πρόχειρο από την τελευταία εντολή «Αντιγραφής» ή «Αποκοπής» στην τρέχουσα εικόνα. Το επικολλημένο τμήμα γίνεται «αιωρούμενη επιλογή» και εμφανίζεται ως ξεχωριστή στρώση στο διάλογο στρώσεων.

Εάν ήδη υπάρχει επιλογή στον καμβά, χρησιμοποιείται για στοίχιση των επικολλημένων δεδομένων. Εάν υπάρχει ήδη επιλογή, τα δεδομένα επικολλώνται χρησιμοποιώντας την επιλογή ως κεντρικό σημείο. Εάν θέλετε η επιλογή να χρησιμοποιηθεί ως περιοχή αποκοπής για τα επικολλημένα δεδομένα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή «Επικόλληση στην επιλογή».

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να έχετε μόνο μία αιωρούμενη επιλογή οποτεδήποτε. Δεν μπορείτε να δουλέψετε σε οποιαδήποτε άλλη στρώση, ενώ υπάρχει αιωρούμενη επιλογή· πρέπει να την αγκυρώσετε ή να την αφαιρέσετε.

3.8.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through EditPaste,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+V.