2.8. Αποθήκευση

Αυτή η εντολή ανοίγει Τμήμα 5.3, «Αποθήκευση αρχείου».