5.6. Αποθήκευση αρχείου

The Save command saves your image to disk in XCF format. For other image file formats you should use the Export command. If you try to save to a format other than XCF, you get an error message. The error message dialog contains a link that opens the Export Image dialog. Please see Τμήμα 1.1, «Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων».

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει την εικόνα, το προηγούμενο αρχείο εικόνας αντικαθίσταται από την τρέχουσα έκδοση. Εάν δεν έχετε ήδη αποθηκεύσει την εικόνα, η εντολή Αποθήκευση ανοίγει το διάλογο αποθήκευσης εικόνας.

Εάν φύγετε χωρίς να αποθηκεύσετε την εικόνα σας, το GIMP σας ζητά εάν πραγματικά το επιθυμείτε, εάν η επιλογή «Επιβεβαίωση κλεισίματος αναποθήκευτων εικόνων» έχει σημειωθεί στη σελίδα Πόροι συστήματος του διαλόγου προτιμήσεων.

Σχήμα 15.91. Αποθήκευση διαλόγου εικόνας

Αποθήκευση διαλόγου εικόνας

5.6.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή στη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΑποθήκευση,

  • ή από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Ctrl+S.

  • Χρησιμοποιήστε Ctrl+Shift+S για να αποθηκεύσετε την ανοικτή εικόνα με ένα διαφορετικό όνομα.

5.6.2. Ο διάλογος αποθήκευσης εικόνας

Με αυτόν τον περιηγητή αρχείου, μπορείτε να επεξεργαστείτε άμεσα το όνομα αρχείου στο πλαίσιο ονόματος (προεπιλογή είναι «άτιτλο.xml») ή επιλέγοντας ένα αρχείο στον κατάλογο ονόματος. Επαναλαμβάνουμε ότι μόνο τύποι XCF επιτρέπονται. Πρέπει επίσης να ορίσετε τον προορισμό της εικόνας στο Αποθήκευση σε φάκελο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο εάν χρειάζεται.

Επιλογή τύπου αρχείου. Εάν επεκτείνετε αυτήν την επιλογή στο κάτω μέρος του διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε μια συμπιεσμένη μορφή για το αρχείο XCF.