5.2. Εφαρμογή φακού

5.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.51. Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ φακού.

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ φακού.

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή εφέ φακού.

Εφαρμογή φίλτρου «Εφαρμογή φακού»


Μετά την εφαρμογή αυτού του φίλτρου, ένα μέρος της ενεργής στρώσης αποδίδεται ως μέσα από έναν σφαιρικό φακό.

5.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDistortsApply Lens….

5.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.52. Επιλογές φίλτρου «Εφαρμογή φακού»

Επιλογές φίλτρου «Εφαρμογή φακού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Δείκτης διάθλασης φακού

Ο φακός θα είναι πάνω κάτω συγκλίνων (1-100).

Διατήρηση του αρχικού περιβάλλοντος

Ο φακός φαίνεται να είναι τοποθετημένος στην ενεργή στρώση.

Χρώμα παρασκηνίου

Το μέρος της ενεργής στρώσης έξω από τον φακό θα έχει επιλεγμένο το χρώμα παρασκηνίου στην εργαλειοθήκη.

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα:

  • Πατήστε στο πλήκτρο χρώματος για να ανοίξετε τον διάλογο επιλογέα χρώματος.

  • Πατήστε στο πλήκτρο σταγονόμετρου στα δεξιά για να επιλέξετε το χρώμα από την εικόνα.