8.37. Ανταλλαγή χρώματος

8.37.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.219. Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Filter applied with From color RGB (122, 149, 199), To color RGB (255, 0, 0), Red threshold 0.106, Green threshold 0.100, Blue threshold 0.190.


Αυτό το φίλτρο αντικαθιστά ένα χρώμα με ένα άλλο.

8.37.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΧάρτηςΑνταλλαγή χρώματος.

8.37.3. Επιλογές

Σχήμα 16.220. The «Color Exchange» Dialog

The «Color Exchange» Dialog

Presets

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Από χρώμα

This is the color you want to replace. To choose a color you can either use the color button to open the Color Picker dialog, or you can use the Color Picker tool to pick a color from your image.

Σε χρώμα

This is the new color you want to use. To choose a color you can either use the color button to open the Color Picker dialog, or you can use the Color Picker tool to pick a color from your image.

Red Threshold, Green Threshold, Blue Threshold

These sliders allow you to set how sensitive the red, green and blue components are to differences from the From color. The higher the threshold, the more pixels will be affected.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».