8.37. Ανταλλαγή χρώματος

8.37.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.200. Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «Ανταλλαγή χρώματος»

Το φίλτρο εφαρμόστηκε με Από χρώμα RGB (122, 149, 199), Σε χρώμα RGB (255, 0, 0), Κόκκινο όριο 0,106, Πράσινο όριο 0,100, Γαλάζιο όριο 0,190.


Αυτό το φίλτρο αντικαθιστά ένα χρώμα με ένα άλλο.

8.37.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsMapColor Exchange.

8.37.3. Επιλογές

Σχήμα 16.201. Ο διάλογος «Ανταλλαγή χρώματος»

Ο διάλογος «Ανταλλαγή χρώματος»

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Από χρώμα

Αυτό είναι το χρώμα που θέλετε να αντικαταστήσετε. Για να επιλέξετε ένα χρώμα, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογής χρωμάτων, είτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιλογής χρώματος για να επιλέξετε ένα χρώμα από την εικόνα σας.

Σε χρώμα

Αυτό είναι το νέο χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να επιλέξετε ένα χρώμα, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογής χρωμάτων, είτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιλογής χρώματος για να επιλέξετε ένα χρώμα από την εικόνα σας.

Κόκκινο κατώφλι, πράσινο κατώφλι, γαλάζιο κατώφλι

Αυτά τα ρυθμιστικά σάς επιτρέπουν να ορίσετε πόσο ευαίσθητα είναι τα κόκκινα, πράσινα και γαλάζια συστατικά σε διαφορές από το Από χρώμα. Όσο υψηλότερο είναι το όριο, τόσο περισσότερα εικονοστοιχεία θα επηρεαστούν.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».