8.38. Εναλλαγή χρωμάτων

8.38.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.202. Παράδειγμα φίλτρου «Εναλλαγή χρωμάτων»

Παράδειγμα φίλτρου «Εναλλαγή χρωμάτων»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «Εναλλαγή χρωμάτων»

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Περιστροφή χρωμάτων». Το γαλάζιο χρώμα του ουρανού βρίσκεται στην περιοχή προέλευσης και μετατρέπεται σε πορτοκαλί χρώμα στην περιοχή προορισμού


Η εναλλαγή χρωματολογίου σας επιτρέπει να ανταλλάξετε μια χρωματική περιοχή (την περιοχή προέλευσης) με μιαν άλλη (την περιοχή προορισμού).

8.38.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsMapRotate Colors.

8.38.3. Επιλογές

Σχήμα 16.203. Ο διάλογος «Εναλλαγή χρωμάτων»

Ο διάλογος «Εναλλαγή χρωμάτων»

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Περιοχή προέλευσης, Εύρος προορισμού

Τόσο η περιοχή προέλευσης όσο και η περιοχή προορισμού διαθέτουν έναν κύκλο επιλογής εύρους χρωμάτων. Μπορείτε να σύρετε και τις δύο λαβές βέλους στη θέση χρώματος που θέλετε. Αντιστοιχούν στα ρυθμιστικά Από και Σε που αναφέρονται παρακάτω.

Από

Η γωνία της αρχικής θέσης του εύρους χρωμάτων στον τροχό χρωμάτων.

Σε

Η γωνία της τελικής θέσης του εύρους χρωμάτων στον τροχό χρωμάτων.

Δεξιόστροφα

Όταν επιλεγεί, το εύρος από την αρχή έως το τέλος υπολογίζεται δεξιόστροφα, διαφορετικά αριστερόστροφα (προεπιλογή).

Αναστροφή περιοχής

Αυτό το πλήκτρο αντιστρέφει τις τιμές Από και Σε.

Επιλογή όλων

Αυτό το πλήκτρο επιλέγει όλα τα χρώματα που βρίσκονται εντός της περιοχής.

Διαχείριση του γκρι

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο αντιμετώπισης του γκρίζου. Από προεπιλογή, το γκρι δεν θεωρείται ως χρώμα και δεν υπολογίζεται κατά την εναλλαγή. Εδώ, μπορείτε να μετατρέψετε ελαφρά κορεσμένα χρώματα σε γκρι και μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το γκρι σε χρώμα ανάλογα με τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ο μικρός κύκλος στον τροχό χρωμάτων προσαρμόζει την Απόχρωση και τον Κορεσμό που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή του χρώματος που αντιπροσωπεύει το γκρι. Αντιστοιχούν στα ρυθμιστικά Απόχρωση και Κορεσμός που αναφέρονται παρακάτω.

Κατώφλι γκρίζου

Αυτό το ρυθμιστικό επιλέγει ποια χρώματα θα αντιμετωπίζονται ως γκρι. Τα χρώματα με κορεσμό μικρότερο από αυτή την τιμή θα μετατραπούν στο επιλεγμένο "γκρι" χρώμα.

Κατάσταση γκρι
  • Η Αντιμετώπιση ως αυτό κάνει τα γκρι χρώματα μέσα στο εύρος της πηγής να αντιμετωπίζονται σαν να είχαν αυτήν την απόχρωση και τον κορεσμό. Το χρώμα θα εναλλάσσεται σύμφωνα με τα εύρη της προέλευσης και του προορισμού.

  • Η Αλλαγή σε αυτό θα αλλάξει τα γκρι χρώματα στην επιλεγμένη Απόχρωση και Κορεσμό χωρίς καμία περιστροφή.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.38.4. Παραδείγματα χρήσης διαχείρισης γκρίζου

Διαχείριση του γκρι

Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα όπως στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας, αλλά τώρα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις διαχείρισης του γκρι: Κατώφλι γκρι 0,340, απόχρωση 220,0, κορεσμός 0,75.

[Σημείωση] Σημείωση

Αν θέλετε γκρι αντί για ένα διαφορετικό χρώμα, θα πρέπει να αφήσετε την Απόχρωση και τον Κορεσμό στο 0.

Σχήμα 16.204. Παραδείγματα φίλτρου διαχείρισης του γκρίζου «Εναλλαγή χρωμάτων»

Παραδείγματα φίλτρου διαχείρισης του γκρίζου «Εναλλαγή χρωμάτων»

Η κατάσταση γκρίζου ορίστηκε σε Αντιμετώπιση ως αυτό: οποιοδήποτε χρώμα με Κορεσμό κάτω από 0,34 θα μετατραπεί σε πορτοκαλί επειδή η επιλεγμένη γαλάζια απόχρωση, ο Κορεσμός στην περιοχή πηγής εναλλάσσεται σε πορτοκαλί στην περιοχή προορισμού.

Παραδείγματα φίλτρου διαχείρισης του γκρίζου «Εναλλαγή χρωμάτων»

Η κατάσταση γκρίζου ορίστηκε σε Αλλαγή σε αυτό: η εναλλαγή αγνοείται τώρα και το χρώμα επιλέγεται απευθείας με βάση την επιλεγμένη Απόχρωση και Κορεσμό.

Παραδείγματα φίλτρου διαχείρισης του γκρίζου «Εναλλαγή χρωμάτων»

Ο Κορεσμός και η Απόχρωση ορίστηκαν στο 0 και μετατρέπει οτιδήποτε κάτω από το όριο σε γκρι.