8.36. Χάρτης ξένου

8.36.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.198. Παράδειγμα φίλτρου «Χάρτης παράξενου»

Παράδειγμα φίλτρου «Χάρτης παράξενου»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «Χάρτης παράξενου»

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις


Αυτό το φίλτρο παραμορφώνει έντονα τα χρώματα της εικόνας εφαρμόζοντας τριγωνομετρικές συναρτήσεις για τη χαρτογράφηση των τιμών των χρωμάτων.

8.36.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsMapAlien Map.

8.36.3. Επιλογές

Σχήμα 16.199. Ο διάλογος «Χάρτης παράξενου»

Ο διάλογος «Χάρτης παράξενου»

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Χρωματικό πρότυπο

Το χρωματικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τον μετασχηματισμό. Οι επιλογές είναι RGB (προεπιλογή) και HSL (Απόχρωση, Κορεσμός και σχετική φωτεινότητα (Lightness)).

Το επιλεγμένο πρότυπο χρώματος αλλάζει τις επόμενες ρυθμίσεις.

Κόκκινη συχνότητα, Πράσινη συχνότητα, Γαλάζια συχνότητα, Συχνότητα απόχρωσης, συχνότητα κορεσμού, συχνότητα σχετικής φωτεινότητας (Lightness)

Αυτά τα ρυθμιστικά καθορίζουν τον πολλαπλασιαστή συχνότητας για κάθε στοιχείο στο μετασχηματισμό χρώματος.

Κόκκινη μετατόπιση, πράσινη μετατόπιση, γαλάζια μετατόπιση, Μετατόπιση απόχρωσης, μετατόπιση κορεσμού, μετατόπιση σχετικής φωτεινότητας (Lightness)

Αυτά τα ρυθμιστικά και οι επιλογείς γωνίας καθορίζουν πόση μετατόπιση φάσης από το ένα συστατικό στο άλλο θα γίνει για το επιλεγμένο συστατικό εισόδου.

Διατήρηση κόκκινου συστατικού, διατήρηση πράσινου συστατικού, διατήρηση γαλάζιου συστατικού, Διατήρηση συστατικού απόχρωσης, διατήρηση συστατικού κορεσμού, διατήρηση συστατικού σχετικής φωτεινότητας (Lightness)

Αυτά τα πλαίσια ελέγχου σάς επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε την αλλαγή ενός ή περισσότερων συστατικών. Οποιοδήποτε συστατικό σημειώνεται εδώ δεν θα αλλαχθεί από το φίλτρο.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».