8.5. Νέον

8.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.166. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο νέου

Εφαρμογή φίλτρου «Νέον»


Αυτό το φίλτρο ανιχνεύει άκρες στην ενεργή στρώση ή επιλογή και δίνει σ' αυτές ένα λαμπερό εφέ νέου.

8.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEdge-DetectNeon….

8.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.167. Επιλογές φίλτρου νέου

Επιλογές φίλτρου νέου

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το εύρος της ανιχνευθείσας ακμής.

Ένταση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη δύναμη του εφέ φίλτρου.