8.4. Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)

Ο φίλτρο απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma) είναι ένας άλλος τρόπος τροποποίησης του κορεσμού. Καθαρές επεξηγήσεις για τη χρωματικότητα (chroma) και τον κορεσμό μπορεί να βρεθούν στο https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html .

8.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the image menubar through ColorsHue-Chroma….

8.4.2. Επιλογές

Σχήμα 16.151. Επιλογές απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma)

Επιλογές απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma)

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Απόχρωση

Το ρυθμιστικό και τα πλήκτρα μικρού βέλους σας επιτρέπουν να επιλέξετε απόχρωση στον χρωματικό κύκλο (-180°, 180°).

Χρωματικότητα (Chroma)

Η «χρωματικότητα (Chroma)» είναι η καθαρότητα του χρώματος. Μετακίνηση αυτού του ρυθμιστικού κάνει τα χρώματα περισσότερο ή λιγότερο καθαρά.

Σχ. φωτεινότητα (Lightness)

Το ρυθμιστικό και τα πλήκτρα μικρού βέλους σας επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή (φωτoβολίας (luminosity)): -100, 100.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».