8.4. Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)

Ο φίλτρο απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma) είναι ένας άλλος τρόπος τροποποίησης του κορεσμού. Καθαρές επεξηγήσεις για τη χρωματικότητα (chroma) και τον κορεσμό μπορεί να βρεθούν στο https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html .

8.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ColorsHue-Chroma….

8.4.2. Επιλογές

Σχήμα 16.131. Επιλογές απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma)

Επιλογές απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma)

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Απόχρωση

Το ρυθμιστικό και τα πλήκτρα μικρού βέλους σας επιτρέπουν να επιλέξετε απόχρωση στον χρωματικό κύκλο (-180°, 180°).

Χρωματικότητα (Chroma)

Η «χρωματικότητα (Chroma)» είναι η καθαρότητα του χρώματος. Μετακίνηση αυτού του ρυθμιστικού κάνει τα χρώματα περισσότερο ή λιγότερο καθαρά.

Σχ. φωτεινότητα (Lightness)

Το ρυθμιστικό και τα πλήκτρα μικρού βέλους σας επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή (φωτoβολίας (luminosity)): -100, 100.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».