14.15. Γραμμική ημιτονοειδής

14.15.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.355. Εφαρμογή παραδείγματος για το γραμμικό ημιτονοειδές φίλτρο

Εφαρμογή παραδείγματος για το γραμμικό ημιτονοειδές φίλτρο

Εφαρμόστηκε το «Γραμμικό ημιτονοειδές» φίλτρο


You can find this filter from the main menu through FiltersRenderPatternLinear Sinusoid….

Το φίλτρο Γραμμικό ημιτονοειδές σας επιτρέπει να δημιουργήσετε υφές με βάση το ημίτονο, με επαναλαμβανόμενες πιο ανοιχτές και πιο σκούρες περιοχές με βάση έναν αριθμό ρυθμιζόμενων παραμέτρων.

Τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από την εικόνα που ανοίξατε.

14.15.2. Επιλογές

Σχήμα 17.356. Διάλογος επιλογών «Γραμμικού ημιτονοειδούς» φίλτρου

Διάλογος επιλογών «Γραμμικού ημιτονοειδούς» φίλτρου

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Περίοδος Χ, Περίοδος Υ

Οι χαμηλές τιμές θα αυξήσουν την ποσότητα των επαναλαμβανόμενων μοτίβων, ενώ οι υψηλές τιμές θα διευρύνουν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Πλάτος Χ, Πλάτος Υ

Οι χαμηλές τιμές θα προκαλέσουν ένα εφέ θολώματος, οι υψηλότερες τιμές κάνουν το μοτίβο πιο ευκρινές.

Φάση Χ, Φάση Υ

Αυτό καθορίζει τη μετατόπιση από όπου ξεκινά το μοτίβο.

Γωνία

Αυτό ελέγχει τη γωνία με την οποία δημιουργείται το σχέδιο.

Μετατόπιση, Εκθέτης

Η μετατόπιση τιμής και ο εκθέτης ελέγχουν τη σχετική ποσότητα των πιο σκούρων και πιο ανοιχτόχρωμων περιοχών στο μοτίβο.

Μετατόπιση Χ, Μετατόπιση Υ

Η μετατόπιση των αξόνων Χ και Υ.

Περιστροφή

Η γωνία περιστροφής του μοτίβου.

Υπερδειγματοληψία

Αριθμός δειγμάτων κατά μήκος κάθε άξονα ανά εικονοστοιχείο.