8.46. Ένταση

8.46.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.216. Παράδειγμα χαρτογράφησης τόνου «Stress»

Παράδειγμα χαρτογράφησης τόνου «Stress»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα χαρτογράφησης τόνου «Stress»

Εφαρμόστηκε φίλτρο με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μετά την αλλαγή της ακρίβειας της εικόνας στο GIMP σε γραμμικό φως 32-bit κινητής υποδιαστολής.

Παράδειγμα χαρτογράφησης τόνου «Stress»

Το φίλτρο εφαρμόστηκε με 15 δείγματα και 20 επαναλήψεις.


Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιεί ένα Spatio Temporal Retinex-like Envelope with Stochastic Sampling (STRESS). Οι αλγόριθμοι λειτουργούν με τον επανυπολογισμό κάθε εικονοστοιχείου χρησιμοποιώντας περιβάλλουσες για τοπικά ανώτερα και κατώτερα όρια στην εικόνα. Οι περιβάλλουσες λαμβάνονται με δειγματοληψία γειτονικών εικονοστοιχείων και μπορούν να ερμηνευθούν ως τοπικό μέγιστο και ελάχιστο αναφοράς. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοπική επέκταση αντίθεσης, αυτόματη διόρθωση χρώματος, απόδοση εικόνας υψηλού δυναμικού εύρους, χωρική χαρτογράφηση χρωματικού φάσματος και μετατροπή χρώματος σε κλίμακα του γκρι με καλά αποτελέσματα.

Με βάση τους Ø. Kolås, I. Farup και A. Rizzi, «Χωροχρονική περιβάλλουσα εμπνευσμένη από αμφιβληστροειδή με στοχαστική δειγματοληψία: Ένα πλαίσιο για χωρικούς αλγόριθμους χρωμάτων», Journal of Imaging Science and Technology, τομ. 55, αρ. 4, σελ. 1–10, 2011.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το φίλτρο είναι αργό σε μεγαλύτερες εικόνες. Για την εύρεση των καλύτερων ρυθμίσεων για την εικόνα σας, μπορείτε να κάνετε πρώτα μια μικρή σχετική επιλογή και να την αποθηκεύσετε ως προεπιλογή πριν τη χρησιμοποιήσετε για ολόκληρη την εικόνα.

8.46.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsTone MappingStress.

8.46.3. Επιλογές

Σχήμα 16.217. Ο διάλογος για το φίλτρο «Stress»

Ο διάλογος για το φίλτρο «Stress»

Προεπιλογές

Οι «Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Ακτίνα

Γειτονιά που λαμβάνεται υπόψη, για την ενίσχυση οι ιδανικές τιμές είναι κοντά στη μεγαλύτερη πλευρά της εικόνας (η οποία μπορεί να είναι είτε πλάτος είτε ύψος). Η αύξηση αυτής της τιμής καθιστά το φίλτρο πιο αργό.

Δείγματα

Αριθμός δειγμάτων για να γίνουν ανά αναζήτηση επανάληψης στην περιοχή των χρωμάτων.

Επαναλήψεις

Αριθμός επαναλήψεων. Ένας μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων παρέχει λιγότερο θορυβώδη απόδοση, αλλά κάνει το φίλτρο πιο αργό.

Βελτίωση σκιών

Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι σκιερές περιοχές ενισχύονται επίσης, ενώ όταν είναι απενεργοποιημένη, παράγεται ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Τύπος εισαγωγής, Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση και Προβολή διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».