8.46. Stress

8.46.1. Oversyn

Figur 16.216. Eksempel på bruk av «stress» tonetilordning

Eksempel på bruk av «stress» tonetilordning

Originalbiletet

Eksempel på bruk av «stress» tonetilordning

Filter brukt med standardinnstillingar, etter endring av biletpresisjonen i GIMP til 32-bits desimalpunkts lineært lys.

Eksempel på bruk av «stress» tonetilordning

Filteret brukt med 15 prøvepunkt og 20 gjentakingar.


Dette filteret brukar ei Spatio Temporal Retinex-liknande innpakking med Stokastisk Sampling (STRESS). Algoritmane fungerer ved å rekna ut kvar piksel på nytt ved å bruka innpakking for lokale øvre og nedre grenser i biletet. Innpakkinga er gjort ved å jamna ut nabopikslar og kan tolkast som ein lokal maksimum og minimum referanse. Denne metoden kan brukast til lokal kontraststrekking, automatisk fargekorrigering, biletgjengjeving med høgt dynamisk område, fargespekterkartlegging i rommet og farge- til gråtonekonvertering med gode resultat.

Basert på Ø. Kolås, I. Farup, og A. Rizzi, «Spatio-temporal retinex-inspired envelope with stochastic sampling:A framework for spatial color algorithms», Journal of Imaging Science and Technology, vol. 55, no. 4, pp. 1–10, 2011.

[Notat] Notat

Filteret er sakte på store bilete. For å finna dei beste innstillingane kan du gjera eit lite, relevant utval for å prøva filteret og lagra innstillingane som forval før du brukar det på heile biletet.

8.46.2. Aktivera filteret

Du har tilgang til filteret frå hovudmenyen FargarTonetilordningStress.

8.46.3. Innstillingar

Figur 16.217. Dialogvindauget for filteret «Stress»

Dialogvindauget for filteret «Stress»

Forval

«Forval» er ein felles eigenskap for fleire fargekommandoar. Du finn nærare forklaring i Del 8.1.1, «Colors Common Features».

Radius

Nabolaget som vert teke med for forbedring er ideelle verdiar nær den lengste sida av biletet (som kan vera anten breidde eller høgde). Å auka denne verdien gjer filteret treigare.

Prøver

Talet på prøver som skal takast ved kvar gjennomgang på jakt etter fargeområdet.

Gjentakingar

Talet på gjentakingar. Mange gjentakingar gjer at det vert mindre støy i biletet, men gjer at filteret treng meir tid.

Forbetra skuggane

Når dette er slått på, vert også skuggeområda forbetra. Når det er slått av, vert resultatet meir naturleg.

Inndatatype, klipping, blandingsalternativ, førehandsvising og delt vising

Dette er felles eigenskapar forklarte i Del 8.1.1, «Colors Common Features».