11.10. Εικονοστοιχεία νερού

11.10.1. Επισκόπηση

Τα εικονοστοιχεία νερού (Waterpixels) (είναι ένα φίλτρο που βασίζεται στα υπερεικονοστοιχεία και τον μετασχηματισμό της απορροής. Αυτοί οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για τη διαίρεση εικόνων σε περιοχές με παρόμοιες τιμές χρωμάτων.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το φίλτρο μπορεί να καθυστερήσει την ενημέρωση σε μεγαλύτερες εικόνες.

11.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticWaterpixels….

11.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.214. Επιλογές «Εικονοστοιχείων νερού»

Επιλογές «Εικονοστοιχείων νερού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μέγεθος υπερεικονοστοιχείων

Το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης περιοχής για την επιλογή μιας τιμής. Οι μεγαλύτερες τιμές σημαίνουν ότι θα έχετε λιγότερες χρωματικές περιοχές.

Ομαλότητα διαβάθμισης

Η ομαλότητα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό. Οι υψηλότερες τιμές έχουν λιγότερο ανώμαλα όρια.

Χωρική ομαλοποίηση

Καθορίζει πόσο κανονικές θα πρέπει να είναι οι περιοχές. Οι χαμηλές τιμές είναι ακανόνιστες. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο περισσότερο οι περιοχές που αρχίζουν να μοιάζουν με τετράγωνα.

Χρώμα υπερεικονοστοιχείων

Αυτό ορίζει τον τρόπο επιλογής του χρώματος για κάθε περιοχή. Από προεπιλογή χρησιμοποιείται ο μέσος όρος. Αυτός παίρνει το μέσο χρώμα των εικονοστοιχείων στην περιοχή. Η άλλη επιλογή είναι τυχαία, το οποίο χρησιμοποιεί τυχαίο χρώμα.