6.35. Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες για έγγραφο, ενσωματωμένο στο έγγραφο. Για το GIMP, είναι μεταδεδομένα εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Τα PNG, JPEG, TIFF και WebP διατηρούν τα υφιστάμενα μεταδεδομένα.

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εξαγωγής μεταδεδομένων σε όλες τις επηρεαζόμενες μορφές αρχείου, είτε θέλετε πλήρη ιδιωτικότητα, είτε όχι. Επιλέξτε ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή εικόνας & Εξαγωγή και μεταβείτε στην ενότητα Πολιτικές εξαγωγής.

6.35.1. Ενεργοποίηση της εντολής μεταδεδομένων

  • You can access this command from the main menu through ImageMetadata.

6.35.2. Το υπομενού μεταδεδομένων

Το GIMP χρησιμοποιεί δύο πρόσθετα: