7.40. Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή

The Add Alpha to Selection command creates a selection in the current layer from the Alpha Channel. Opaque pixels are fully selected, transparent pixels are unselected, and translucent pixels are partially selected. This selection is added to the existing selection. The alpha channel itself is not changed.

Οι άλλες εντολές αυτής της ομάδας λειτουργιών είναι παρόμοιες, εκτός από το ότι αντί για πρόσθεση της υπάρχουσας επιλογής με την επιλογή που παράγεται από την ενεργή στρώση, είτε αντικαθιστούν πλήρως την επιλογή με μια επιλογή που παράχθηκε από την επιλογή άλφα, αφαιρούν την επιλογή άλφα από την υπάρχουσα επιλογή, ή δημιουργούν μια επιλογή που είναι η τομή των δύο.

7.40.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencyAdd Alpha to Selection.

7.40.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.106. Applying «Add Alpha to Selection»

Applying «Add Alpha to Selection»
Applying «Add Alpha to Selection»

Αδιαφανή εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης προστίθενται στην υπάρχουσα επιλογή.