7.43. Το υπομενού «μετασχηματισμός»

Σχήμα 16.109. Το υπομενού «μετασχηματισμός» του μενού «στρώση»

Το υπομενού «μετασχηματισμός» του μενού «στρώση»

Το υπομενού μετασχηματισμός του μενού στρώση περιέχει εντολές που αναστρέφουν ή περιστρέφουν τη στρώση της εικόνας.

7.43.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through LayerTransform.

7.43.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «μετασχηματισμός»

Το υπομενού μετασχηματισμός περιέχει τις παρακάτω εντολές: