7.42. Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή

The Intersect Alpha with Selection command creates a selection in the current layer from the Alpha Channel. Opaque pixels are fully selected, transparent pixels are unselected, and translucent pixels are partially selected. This selection is intersected with the existing selection: only common parts of both selections are kept. The alpha channel itself is not changed.

7.42.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerTransparencyIntersect Alpha with Selection,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.

7.42.2. Παράδειγμα

Σχήμα 16.108. Applying «Intersect Alpha with Selection»

Applying «Intersect Alpha with Selection»
Applying «Intersect Alpha with Selection»

Αδιαφανή εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης τέμνονται με την υπάρχουσα ορθογώνια επιλογή.