4.9. Περιστροφή εικόνας

Images that are taken with digital cameras sometimes need to be rotated. To do this, select ImageTransformRotate 90° clockwise (or counter-clockwise) from the image menu. The images below demonstrate a 90 degrees CCW rotation.

Σχήμα 3.30. Παράδειγμα για «Περιστροφή εικόνας»

Παράδειγμα για «Περιστροφή εικόνας»

Πηγαία εικόνα

Παράδειγμα για «Περιστροφή εικόνας»

Περιστροφή εικόνας κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα