4.8. Αναστροφή εικόνας

Use this option when you need the person in the photo looking in the other direction, or you need the top of the image to be the bottom. Select ToolsTransform ToolsFlip from the main menu, or use the button on the toolbox. After selecting the flip tool from the toolbox, click inside the canvas. Controls in the Tool Options dockable let you switch between Horizontal and Vertical modes.

Μετά την επιλογή του εργαλείου αναστροφής από την εργαλειοθήκη, κλικ μέσα στον καμβά. Το εργαλείο αναστρέφει την εικόνα οριζόντια. Χρησιμοποιείστε το διάλογο επιλογών για εναλλαγή μεταξύ οριζόντιας και κάθετης. Εάν δεν εμφανίζεται ήδη στην προσάρτηση κάτω από την εργαλειοθήκη, διπλό κλικ στο κουμπί εργαλειοθήκης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Ctrl για εναλλαγή μεταξύ οριζόντιας και κάθετης.

Στις παρακάτω εικόνες, επιδεικνύονται όλες οι δυνατές αναστροφές:

Σχήμα 3.27. Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Πηγαία εικόνα

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Οριζόντια ανεστραμμένη εικόνα

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Κάθετη ανεστραμμένη εικόνα

Παράδειγμα εικόνας για αναστροφή

Οριζόντια και κάθετη ανεστραμμένη εικόνα