11.13. Βαν Γκογκ (LIC)

11.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.231. Από αριστερά προς τα δεξιά: αρχική εικόνα, χάρτης, τελική εικόνα

Από αριστερά προς τα δεξιά: αρχική εικόνα, χάρτης, τελική εικόνα

Ο χάρτης έχει τρεις ρίγες: μια συμπαγή μαύρη περιοχή, μια κάθετη περιοχή διαβάθμισης και μια συμπαγή λευκή περιοχή. Μπορεί κανείς να δει, στην τελική εικόνα ότι ζώνες εικόνες που αντιστοιχούν σε συμπαγείς περιοχές του χάρτη, δεν είναι θολές. Μόνο η ζώνη εικόνας που αντιστοιχεί στην περιοχή διαβάθμισης του χάρτη είναι θολή.


Το «LIC» αντιστοιχεί σε γραμμική ολοκληρωμένη συνέλιξη, μια μαθηματική μέθοδο. Αυτό το φίλτρο χρησιμεύει στην εφαρμογή κατευθυντήριας θόλωσης σε μια εικόνα, ή για τη δημιουργία υφών. Θα μπορούσε να αποκαλείται «Αστιγματισμός» καθώς θολώνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην εικόνα.

Χρησιμοποιεί ένα χάρτη θόλωσης. Αντίθετα με άλλους χάρτες, αυτό το φίλτρο δεν χρησιμοποιεί στάθμες του γκρι αυτού του χάρτη θόλωσης. Το φίλτρο λαμβάνει υπόψη μόνο κατευθύνσεις διαβάθμισης. Τα εικονοστοιχεία εικόνας που αντιστοιχούν σε συμπαγείς περιοχές του χάρτη αγνοούνται.

11.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticVan Gogh (LIC)….

11.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.232. Επιλογές φίλτρου «Βαν Γκογκ (LIC)»

Επιλογές φίλτρου «Βαν Γκογκ (LIC)»

[Υπόδειξη] Υπόδειξη
  • Για δημιουργία θόλωσης, σημειώστε με πηγή εικόνας. Μόνο ο ολισθητής μήκους φίλτρου και ίσως ο ολισθητής βημάτων ολοκλήρωσης είναι χρήσιμοι.

  • Για δημιουργία υφής, σημειώστε με λευκό θόρυβο. Όλοι οι ολισθητές μπορεί να είναι χρήσιμοι.

Εφέ καναλιού

Επιλέγοντας Απόχρωση, Κορεσμός ή Φωτεινότητα (=τιμή), το φίλτρο θα χρησιμοποιήσει αυτό το κανάλι για επεξεργασία της εικόνας.

Αποτέλεσμα τελεστή

Η επιλογή «Παράγωγος» αντιστρέφει την κατεύθυνση «Διαβάθμισης»:

Σχήμα 17.233. Παράδειγμα επιλογής παραγωγού

Παράδειγμα επιλογής παραγωγού

Χρησιμοποιώντας έναν τετράγωνο χάρτη διαβάθμισης, ο τελεστής αποτελέσματος είναι στα αριστερά της «Διαβάθμισης», στα δεξιά της «Παραγώγου»: ό,τι είναι απότομο είναι θολό και αντίστροφα.


Συνέλιξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους συνέλιξης. Η πρώτη παράμετρος που πρέπει να ορίσετε είναι:

Με λευκό θόρυβο

Λευκός θόρυβος είναι ένα ακουστικό όνομα. Είναι ένας θόρυβος όπου όλες οι συχνότητες έχουν το ίδιο εύρος. Εδώ, αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για δημιουργία μοτίβων.

Με πηγαία εικόνα

Η πηγαία εικόνα θα θολωθεί.

Αποτέλεσμα εικόνας

Αυτός είναι ο χάρτης για θόλωση ή κατεύθυνση μοτίβου. Αυτός ο χάρτης πρέπει να έχει τις ίδιες διαστάσεις όπως η αρχική εικόνα. Πρέπει να είναι κατά προτίμηση εικόνα γκρι κλίμακας. Πρέπει να είναι παρούσα στην οθόνη σας ενώ καλείτε το φίλτρο έτσι ώστε να μπορείτε να το διαλέξετε από την πτυσσόμενη λίστα.

Σχήμα 17.234. Θόλωση με κάθετο χάρτη διαβάθμισης

Θόλωση με κάθετο χάρτη διαβάθμισης

Με κάθετο χάρτη διαβάθμισης, οι κάθετες γραμμές θολώνονται.


Σχήμα 17.235. Θόλωση με τετράγωνο χάρτη διαβάθμισης

Θόλωση με τετράγωνο χάρτη διαβάθμισης

Ο χάρτης διαβάθμισης διαιρείται σε τέσσερις τριγωνικές διαβαθμίσεις: καθεμιά τους έχει τη δικιά της κατεύθυνση διαβάθμισης. Σε κάθε περιοχή της εικόνας που αντιστοιχεί σε τριγωνικές διαβαθμίσεις, μόνο γραμμές με την ίδια κατεύθυνση όπως οι διαβαθμίσεις θολώνονται.


Σχήμα 17.236. Παράδειγμα υφής

Παράδειγμα υφής

Η επιλογή «με λευκό θόρυβο» σημειωμένη. Τα άλλα είναι προεπιλογή. Με έναν κάθετο χάρτη διαβάθμισης, η υφή «ίνες» πηγαίνει οριζόντια.


Μήκος φίλτρου

Εφαρμόζοντας θόλωση, αυτή η επιλογή ελέγχει τη σπουδαιότητα της θόλωσης. Δημιουργώντας υφή, ελέγχει την σκληρότητα της δομής: χαμηλές τιμές καταλήγουν σε μαλακή επιφάνεια· υψηλές τιμές σε σκληρή επιφάνεια.

Σχήμα 17.237. Παράδειγμα ενέργειας του μήκους φίλτρου στη θόλωση

Παράδειγμα ενέργειας του μήκους φίλτρου στη θόλωση

Στα αριστερά: μια κάθετη γραμμή, πλάτους ενός εικονοστοιχείου (εστίαση 800%). Στα δεξιά: η ίδια γραμμή, μετά την εφαρμογή μιας κάθετης θόλωσης με μήκος φίλτρου στο 3. Μπορείτε να δείτε ότι το πλάτος θόλωσης είναι 6 εικονοστοιχεία, 3 εικονοστοιχεία και στις δυο πλευρές.


Σχήμα 17.238. Παράδειγμα μήκους φίλτρου στην υφή

Παράδειγμα μήκους φίλτρου στην υφή

Στα αριστερά: μια υφή με μήκος φίλτρου=3. Στα δεξιά, η ίδια υφή με μήκος φίλτρου=24.


Μέγεθος θορύβου

Αυτές οι επιλογές ελέγχουν την ποσότητα και το μέγεθος του λευκού θορύβου. Χαμηλές τιμές παράγουν λεπτόκοκκες επιφάνειες. Υψηλές τιμές παράγουν χονδρόκοκκες υφές.

Σχήμα 17.239. Παράδειγμα ενέργειας του μεγέθους θορύβου στην υφή

Παράδειγμα ενέργειας του μεγέθους θορύβου στην υφή

Μέγεθος θορύβου = 4


Βήματα ολοκλήρωσης

Αυτές οι επιλογές ελέγχουν την επίδραση του χάρτη διαβάθμισης στην υφή.

Σχήμα 17.240. Παράδειγμα ενέργειας των βημάτων ολοκλήρωσης στην υφή

Παράδειγμα ενέργειας των βημάτων ολοκλήρωσης στην υφή

Στα αριστερά: βήματα ολοκλήρωσης = 2. Στα δεξιά: βήματα ολοκλήρωσης = 4.


Ελάχιστη τιμή, Μέγιστη τιμή

Κι οι δυο τιμές καθορίζουν μια περιοχή που ελέγχει την αντίθεση της υφής: συρρίκνωση εύρους καταλήγει σε μια υψηλή αντίθεση και αύξηση εύρους καταλήγει σε χαμηλή αντίθεση.

Σχήμα 17.241. Παράδειγμα ενέργειας των τιμών ελάχιστου/μέγιστου στην υφή

Παράδειγμα ενέργειας των τιμών ελάχιστου/μέγιστου στην υφή

Ελάχιστη τιμή = -4,0. Μέγιστη τιμή = 5,0.