11.13. Van Gogh (LIC)

11.13.1. Oversyn

Figur 17.229. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Til venstre originalbiletet, i midten kartet og til høgre det ferdige resultatet.


«LIC» står for «Line Integral Convolution», ein matematisk metode. Dette filteret vert brukt for å leggja ei retningssløring på eit bilete eller for å laga tekstur. Det kunne også vore kalla «Astigmatisme» siden det gjer visse retningar i biletet uskarpe.

Det brukar eit sløringskart. I motsetnad til andre kart, brukar ikkje dette filteret grånivåa på dette sløringskartet. Filter tek berre omsyn til retningane på fargeovergangane/-overgangen. Biletpikslar i einsfarga område vert ignorerte.

11.13.2. Aktivera filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen via FilterArtistiskVan Gogh (LIC).

11.13.3. Innstillingar

Figur 17.230. Innstillingane for filteret «Van Gogh (LIC)»

Innstillingane for filteret «Van Gogh (LIC)»

[Tips] Tips
  • For å lage sløring, merk av for Med kjeldebilete. Bare glidebrytaren for filterlengde, og i nokre tilfelle glidebrytaren for integrasjonssteg, påverkar filteret.

  • For å lage tekstur, merk av for Med kvit støy. Alle glidebrytarane påverkar filteret.

Effektkanal

Du kan velje om filteret skal bruke Kulør, Metning eller Lysstyrke for å gjere endringane i biletet.

Effektoperatør

Her kan du velja mellom Avleidd eller Fargeovergang. Desse verkar omvendt av kvarandre. Sjå eksempelet:

Figur 17.231. Eksempel på bruk av «Effektoperatør»

Eksempel på bruk av «Effektoperatør»

Her er det brukt eit kvadratisk kart. Til venstre er effekt-operatøren sett til «Fargeovergang». Til høgre til «Avleidd». Det som var sløra er nå skarpt, og omvendt.


Konturutjamning

Dette er det første valet du må gjere når du skal bruke filteret. Det finst to typar konturutjamning:

Med kvit støy

Namnet «kvit støy» er henta frå akustikken, og er nemninga på ein støytype der alle frekvensane har same amplityde. Her vert valet brukt for å lage mønster.

Med kjeldebiletet

Kjeldebiletet vert sløra.

Effektbilete

Dette er biletet som vert brukt som kart for å styre sløringa eller mønsterlaginga. Bare biletet som har same form som originalbiletet, og som er opne når du aktiviserer filteret, er tilgjengelege i denne lista. Biletet bør helst vere i gråtone.

Figur 17.232. Sløring med vertikalt overgangskart

Sløring med vertikalt overgangskart

Når kartet har vertikal fargeovergang, vert berre loddrette linjer sløra.


Figur 17.233. Sløring med kvadratisk overgangskart

Sløring med kvadratisk overgangskart

Kartet er delt inn i fire overgangstrianglar der kvart av dei har sin eigen overgangsretning. Bare biletlinjer som har same retninga som fargeovergangen vert sløra.


Figur 17.234. Tekstureksempel

Tekstureksempel

Her er det avmerka for «Med kvit støy». Dei andre kontrollane er sett til normalinnstillingane. Med eit vertikalt kart vert «fiberretninga» horisontal.


Filterlengde

Denne kontrollen bestemmer kor sterk sløringa skal vere. Når du lager ein tekstur, vil låge tal her gi ei mjuk overflate, medan høge tal vi gi ei grov overflate.

Figur 17.235. Eksempel på verknaden av «filterlengde» på sløring

Eksempel på verknaden av «filterlengde» på sløring

Til venstre ei vertikal linje, ein piksel brei, forstørra 800%. Til høgre den same linja etter at ho er tilført vertikal sløring med ei filterlengde på 3. Du kan sjå at sløringa går 3 pikslar ut på kvar side, totalt 6 pikslar.


Figur 17.236. Eksempel på verknaden av «filterlengde» på tekstur

Eksempel på verknaden av «filterlengde» på tekstur

Til venstre ein tekstur med filterlengde = 3. Til høgre den same teksturen med filterlengde = 24.


Støymengdel

Denne kontrollen bestemmer mengda og storleiken på den kvite støyen. Låge verdiar gir ei finkorna overflate, medan høge verdiar gir ei grovkorna overflate.

Figur 17.237. Eksempel på støymengde i tekstur

Eksempel på støymengde i tekstur

Støymengde = 4


Integrasjonssteg

Denne kontrollen bestemmer kor mykje overgangskartet skal influere på teksturen.

Figur 17.238. Eksempel på integrasjonssteg i tekstur

Eksempel på integrasjonssteg i tekstur

Til venstre: integrasjonssteg = 2. Til høgre: integrasjonssteg = 4.


Minimumverdi, Maksimumsverdi

Desse glidebrytarane bestemmer kontrastområdet i teksturen. Eit smalt område betyr høg kontrast. Eit stort område gir liten kontrast.

Figur 17.239. Eksempel på bruk av min-/maks-verdiar i tekstur

Eksempel på bruk av min-/maks-verdiar i tekstur

Minimumverdi = -4,0. Maksimumverdi = 5,0.