14.10. Διαφορά συννεφών

14.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.345. Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Παράδειγμα διαφοράς συννεφών

Εφαρμογή φίλτρου «διαφοράς συννεφών»


Η εντολή Διαφορά συννεφών αλλάζει τα χρώματα μερικώς σε συννεφοειδείς περιοχές: το φίλτρο αποδίδει το σύννεφο συμπαγούς θορύβου σε μια αυτόματα δημιουργημένη νέα στρώση και ορίζει την κατάσταση στρώσης σε Διαφορά, έπειτα συγχωνεύει αυτή τη στρώση πάνω από τη καθορισμένη εικόνα.

Εάν η εικόνα είναι σε χρώματα από ευρετήριο, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

14.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderNoiseDifference Clouds.

14.10.3. Επιλογές

Αυτή η δέσμη ενεργειών δεν έχει επιλογές.