14.11. Πίνακας Bayer

14.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.343. Παράδειγμα του φίλτρου πίνακας Bayer

Παράδειγμα του φίλτρου πίνακας Bayer

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Πίνακας Bayer» και κλίμακα X, Y = 20


Βαρύγδουπο όνομα για απλό φίλτρο. Ο πίνακας Bayer σχετίζεται με το ordered dithering, που είναι αλγόριθμος πρόσμιξης εικόνας που χρησιμοποιείται για να εμφανίσει συνεχή εικόνα σε εμφάνιση μικρότερου χρωματικού βάθους. Ο αλγόριθμος μειώνει τον αριθμό των χρωμάτων εφαρμόζοντας έναν χάρτη ορίου γνωστό ως πίνακα Bayer (βικιπαίδεια). Το παρόν φίλτρο χρησιμοποιεί τον πίνακα Bayer μόνο για τη δημιουργία μοτίβου.

14.11.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderPatternBayer Matrix….

14.11.3. Επιλογές

Σχήμα 17.344. Επιλογές φίλτρου «Πίνακας Bayer»

Επιλογές φίλτρου «Πίνακας Bayer»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Subdivisions

The number of subdivisions used.

Κλίμακα Χ, κλίμακα Υ

Οριζόντιο, κάθετο μέγεθος μοτίβου.

Περιστροφή

Pattern rotation angle.

Αντικατοπτρισμός

Reflect the pattern horizontally when enabled.

Μέγεθος

Pattern amplitude.

Αντιστάθμιση

Value offset.

Εκθέτης

Value exponent using a logarithmic scale.

X Offset, Y Offset

Here you can change the X and Y offsets.