14.11. Πίνακας Bayer

14.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.347. Παράδειγμα του φίλτρου πίνακας Bayer

Παράδειγμα του φίλτρου πίνακας Bayer

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Πίνακας Bayer» και κλίμακα X, Y = 20


Βαρύγδουπο όνομα για απλό φίλτρο. Ο πίνακας Bayer σχετίζεται με το ordered dithering, που είναι αλγόριθμος πρόσμιξης εικόνας που χρησιμοποιείται για να εμφανίσει συνεχή εικόνα σε εμφάνιση μικρότερου χρωματικού βάθους. Ο αλγόριθμος μειώνει τον αριθμό των χρωμάτων εφαρμόζοντας έναν χάρτη ορίου γνωστό ως πίνακα Bayer (βικιπαίδεια). Το παρόν φίλτρο χρησιμοποιεί τον πίνακα Bayer μόνο για τη δημιουργία μοτίβου.

14.11.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersRenderPatternBayer Matrix….

14.11.3. Επιλογές

Σχήμα 17.348. Επιλογές φίλτρου «Πίνακας Bayer»

Επιλογές φίλτρου «Πίνακας Bayer»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Υποδιαιρέσεις

Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων υποδιαιρέσεων.

Κλίμακα Χ, κλίμακα Υ

Οριζόντιο, κάθετο μέγεθος μοτίβου.

Περιστροφή

Γωνία περιστροφής μοτίβου.

Αντικατοπτρισμός

Αντανακλά το μοτίβο οριζόντια όταν είναι ενεργοποιημένο.

Μέγεθος

Πλάτος μοτίβου.

Μετατόπιση

Μετατόπιση τιμής.

Εκθέτης

Εκθέτης τιμής χρησιμοποιώντας λογαριθμική κλίμακα.

Μετατόπιση Χ, Μετατόπιση Υ

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις μετατοπίσεις X και Y.