6.31. Νέοι οδηγοί από επιλογή

Η εντολή Νέοι οδηγοί από επιλογή προσθέτει τέσσερις γραμμές οδηγών, έναν για κάθε ανώτερη, κατώτερη, αριστερή και δεξιά ακμή της τρέχουσας επιλογής. Εάν δεν υπάρχει επιλογή στην τρέχουσα εικόνα, δεν σχεδιάζονται οδηγοί.

6.31.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ImageGuidesNew Guides from Selection.