8.2. DoG kantfinning

8.2.1. Oversyn

Figur 17.160. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Filter «Difference of Gaussians» applied with radius 1 = 1.000 and radius 2 = 0.100.


Filteret blei tatt i bruk frå og med GIMP 2.2. Det finn kantane ved å køyre to gaussiske sløringar med litt ulike sløringsradiusar og deretter subtrahere resultata. Namnet «DoG-filter» er etter det engelske namnet på filteret: Difference of Gaussians. Algoritmane bak dette filteret blir mykje brukt innan forsking på kunstig syn, og kanskje også for biologisk syn i og med at dei arbeider svært raskt men likevel sikkert. Dei viktigaste innstillingane er sløringsradius for dei to køyringane. Desse er det lettast å setje ved å sjå på førehandsvisinga. Eit lite tips på vegen likevel: auke i den minste radiusen vil som oftast gi tykkare kant, medan redusering av den største radiusen har ein tendens til å auke terskelen for at noe skal bli oppfatta som ein kant. Som oftast vil du få det beste resultatet når radius 2 er mindre enn radius 1. Unntaket kan vere når du har lyse figurar på mørk bakgrunn.

8.2.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersEdge-DetectDifference of Gaussians….

8.2.3. Innstillingar

Figur 17.161. Innstillingane for filteret «DoG kantfinning»

Innstillingane for filteret «DoG kantfinning»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Radius 1, Radius 2

Radius 1 and Radius 2 are the blurring radii for the two Gaussian blurs. If you want to produce something that looks like a sketch, in most cases setting «Radius 2» smaller than «Radius 1» will give better results.