4.4. Høgpass

4.4.1. Oversyn

I lydprosessering vil eit høgpassfilter filtrera høge frekvensar over ein bestemt terskel. I digitale bilete refererer frekvens til brå endringar i lysstyrke eller farge mellom nabopikslar. Høgpassfilteret filtrerer viktige detaljar og fargeovergangar i større skala vert fjerna. Dette resultatet, kombinert med originalbiletet og samanslåingsmodusane «Mjukt lys» eller «Hardt lys», vert brukt til å gjera bileta skarpare. Fine detaljar vert framheva.

4.4.2. Aktivering av filteret

Du finn dette filteret i hovudmenyen under FilterForbetraHøgpass….

4.4.3. Innstillingar

Figur 17.38. Innstillingane for filteret «Høgpass»

Innstillingane for filteret «Høgpass»

Forval, «inngangstype», klipping, blandingsinnstillingar, førehandsvising, delt vising
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Std.avvik.

Ved å auka dette standardavviket vert filterterskelen senka og fleire biletdetaljar vert tekne med i handsaminga.

Kontrast

Auk / reduser kontrasten til handsama detaljar.

4.4.4. Bruka «Høgpass-filter

Prosedyre 17.1. Gjer skarpare

  1. Opna biletet:

  2. Dupliser laget:

    Det dupliserte laget vert det aktive laget.

  3. Opna høgpassfilteret.

  4. Endra modus til «Hardt lys» (prøv gjerne «Mjukt lys» også).

  5. Innstillingar og vising på lerretet