3.4. Dialog Přechody

Obrázek 12.26. Dialog Přechody

Dialog Přechody

Dialog Přechody slouží k volbě přechodu (sady lineárně uspořádaných barev) používaného nástrojem Mísení a řadou dalších operací. Poskytuje také přístup k různým funkcím pro manipulaci s přechody. Přechod můžete zvolit jednoduchým kliknutím do seznamu přechodů, zvolený přechod se ihned zobrazí jako aktivní v indikační oblasti panelu nástrojů. Spolu s Gimpem se dodává řada velice pěkných přechodů, další si můžete sami vytvářet pomocí Editoru přechodů. Více obecných informací o přechodech najdete v části Přechody.

První čtyři přechody v seznamu jsou výjimečné, používají totiž barvu popředí a barvu pozadí z panelu nástrojů. Pro více informací viz Přechody.

3.4.1. Vyvolání dialogu

Dialog Přechody je dokovatelný. O dokování dialogů se dozvíte více v části Dokování dialogů. Vyvolat ho lze řadou způsobů:

  • Z nabídky panelu nástrojů: SouborDialogyPřechody.

  • Z nabídky panelu nástrojů: SouborDialogyStopy, vzorky a přechody. Tímto se otevře dok se třemi dialogy včetně dialogu Přechody.

  • Z panelu nástrojů kliknutím na ikonu aktivního přechodu v indikační oblasti.

  • Z nabídky obrázku DialogyPřechody.

  • Z nabídky karty kteréhokoliv dokovatelného dialogu: Přidat kartuDialogy.

3.4.2. Používání dialogu Přechody

Nejjednodušší a nejčastěji používaná operace v tomto dialogu je prosté kliknutí na požadovaný přechod, čímž se stane aktivním přechodem v Gimpu. Aktivní přechod používají se pak používá při všech operacích s přechodem.

Dvojité kliknutí na přechod umožňuje nastavit jeho jméno. Uživatel však může měnit pouze jména přechodů, které sám vytvořil, nikoliv jména standardních přechodů dodávaných s Gimpem. Pokud se pokusíte přejmenovat standardní přechod, změny ve jménu se neuloží. V Gimpu je obecným pravidlem, že nemůžete měnit předinstalované standardní zdroje, tedy stopy, vzorky, přechody atd. Měnit můžete jen ty, které jste si sami vytvořili.

Režim mřížky a seznamu

V nabídce karty můžete volit mezi režimy Zobrazit jako mřížku a Zobrazit jako seznam. V režimu mřížky jsou přechody zobrazeny v pravidelné mřížce. V tomto režimu ale může být těžké vybrat ten správný, protože okolní přechody ruší. V režimu seznamu, který je výchozí, jsou přechody zobrazeny nad sebou, včetně svých jmen.

Tlačítka v dolní části dialogu umožňují s přechody pracovat různým způsobem:

Upravit přechod

Toto tlačítko aktivuje Editor Přechodů.

Nový přechod

Tímto se vytvoří nový přechod, inicializovaný jednoduchou škálou šedi, a otevře se Editor přechodů, ve kterém můžete přechod dle libosti upravit. Vytvořené přechody se automaticky ukládají do adresáře gradients ve vašem osobním adresáři Gimpu, odkud se automaticky nahrávají při dalším spuštění Gimpu. (V dialogu Předvolby můžete tento adresář změnit nebo přidat další.)

Duplikovat přechod

Tímto se vytvoří kopie právě vybraného přechodu. tuto kopii můžete upravovat, i když je originál neupravovatelný.

Odstranit přechod

Pokud k tomu máte oprávnění, odstraní (smaže) zvolený přechod. Budete požádáni o potvrzení svého úmyslu.

Obnovit přechody

Pokud do svého osobního adresáře gradients přidáte, jinak než pomocí tohoto dialogu, nové přechody, lze jejich seznam obnovit a tak nové přechody v Gimpu zviditelnit tímto tlačítkem.

Funkce těchto tlačítek jsou přístupné i z kontextové nabídky, kterou lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoliv do seznamu přechodů. Je v něm i jedna další funkce navíc:

Uložit jako POV-Ray...

Tato funkce uloží přechod do souboru ve formátu používaném 3D raytracerem POV-Ray.

3.4.3. Editor přechodů

Obrázek 12.27. Editor přechodů

Editor přechodů

Editor přechodů umožňuje úpravu přechodů. Lze jej však používat pouze na přechodech, které jste si sami vytvořili, nikoliv na přechodech dodávaných spolu s Gimpem. Editor přechodů je poměrně složitý nástroj vyžadující trochu úsilí k plnému zvládnutí. Myšlenkou, na které editor přechodů stojí, je skutečnost, že lze každý přechod rozložit na řadu segmentů, které jsou jednoduchými plynulými přechodu mezi dvěma barvami. Editor přechodů umožňuje spojit libovolný počet takových segmentů, přičemž pro každý segment lze zvolit libovolné barvy a různé způsoby přechodu mezi nimi.

3.4.3.1. Uspořádání dialogu
Jméno

V horní části dialogu je pole, ve kterém lze změnit jméno upravovaného přechodu.

Náhled přechodu

V barevné ploše pod jménem přechodu je zobrazen upravovaný přechod. Zde můžete interaktivně prohlížet výsledek své práce.

Kontrolní posuvníky

Pod náhledem přechodu je řada trojúhelníčků dvou barev. Segment je místo mezi dvěma sousedními trojúhelníky černé barvy. Uvnitř každého segmentu je bílý trojúhelník, který slouží k nastavení míšení barev v segmentu. Segment můžete vybrat kliknutím kamkoliv mezi dva černé trojúhelníčky, více segmentů můžete vybrat klikáním se zmáčknutou klávesou Shift. Vybraný rozsah sestává vždy ze sousedících segmentů, takže pokud některý mezilehlý segment vynecháte, bude zařazen automaticky. Pokud je zaškrtnuta volba Okamžitá aktualizace, překresluje se náhled okamžitě při pohybu posuvníku, pokud zaškrtnuta není, překreslí se až po uvolnění myši.

Rolovací lišta

Pod posuvníky je vodorovná rolovací lišta. Ta je užitečná tehdy, pokud provedete přiblížení tlačítky dole.

Informační oblast

V prázdné oblasti pod posuvníky a rolovací lištou se, podle uživatelem prováděných akcí, zobrazují různé informace.

Tlačítka

V dolní části dialogu je pět tlačítek:

Uložit

Kliknutím na toto tlačítko lze přechod, v jeho aktuálním stavu, uložit do osobního uživatelského adresáře gradients . Uložený přechod tak bude automaticky načten při dalším spuštění Gimpu.

Vrátit

Tímto tlačítkem lze zrušit všechny provedené změny v přechodu. (Tato funkce však zatím není implementována.)

Oddálit

Tímto tlačítkem lze oddálit náhled přechodu. Je užitečné po předchozím přiblížení následujícím tlačítkem.

Přiblížit

Tímto tlačítkem lze přiblížit náhled přechodu. Pomocí rolovací lištu pod náhledem pak můžete náhledem posouvat a detailně prohlížet jeho různé části.

Přiblížit vše

Stisknutím tohoto tlačítka se náhled přiblíží tak, že přesně pasuje do okna.

3.4.3.2. Nabídka Editoru přechodů

Obrázek 12.28. Nabídka editoru přechodů

Nabídka editoru přechodů

Nabídku editoru přechodů můžete vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na náhled přechodu nebo volbou první položky v nabídce karty editoru přechodů. Nabídka umožňuje nastavit levou i pravou barvu pro každý segment a způsob přechodu mezi nimi.

Barva levého [pravého] koncového bodu

Tyto volby umožňují nastavit barvu pro levý či pravý koncový bod segmentu.

Načíst levou [pravou] barvu z

Obrázek 12.29. Podnabídka „Načíst barvu z“

Podnabídka „Načíst barvu z“

Tato podnabídka obsahuje několik různých možností, jak přiřadit koncovému bodu barvu. V případě levého koncového bodu (pro pravý koncový bod je nabídka obdobná) můžete barvu načíst z:

Pravého koncového bodu levého souseda

Tato volba přiřadí koncovému bodu stejnou barvu, jako má přilehlý koncový bod sousedního segmentu. To je užitečné v případě, kdy mají segmenty na sebe plynule navazovat.

Pravého koncového bodu

Tato volba přiřadí levému koncovému bodu barvu pravého koncového bodu.

Barvy popředí či pozadí

Tyto volby přiřadí koncovému bodu barvu popředí nebo pozadí z panelu nástrojů.

RGBA položky

V dolní části podnabídky je deset „paměťových míst“, položek, do kterých lze ukládat barvy pro pozdější použití pomocí příkazu Uložit barvu do popsaného níže. Pokud zde jednu z těchto položek zvolíte, bude její barva přiřazena koncovému bodu.

Uložit levou [pravou] barvu do

Tyto volby uloží barvu koncového bodu do jedné z položek („paměťových míst“) vybrané z podnabídky.

Způsob mísení v segmentu (výběru)

Obrázek 12.30. Podnabídka Funkce mísení

Podnabídka Funkce mísení

Volba z této nabídky určuje způsob mísení barev koncových barev segmentu nebo rozsahu a tedy vzhled přechodu.

Způsob vybarvení segmentu (výběru)

Obrázek 12.31. Podnabídka Způsob vybarvení

Podnabídka Způsob vybarvení

Tato volba umožňuje volit mezi výpočtem přechodu v prostoru RGB nebo HSV.

Překlopit segment (výběr)

Tento příkaz umožňuje zrcadlově překlopit vybraný segment nebo rozsah segmentů.

Replikovat segment (výběr)

Tento příkaz rozdělí vybraný segment nebo jejich rozsah do dvou nebo více částí, z nichž každá je dokonalou stlačenou kopií původního segmentu nebo rozsahu.

Rozdělit segment(y) ve středním bodě

Tento příkaz rozdělí každý segment ve vybraném rozsahu na dva segmenty, vždy v místě bílého trojúhelníku.

Rozdělit segment(y) stejnoměrně

Tento příkaz je podobný předchozímu, ale rozdělí každý segment přesně uprostřed, nikoliv v místě bílého trojúhelníku.

Odstranit segment (výběr)

Tato volba vymaže všechny segmenty ve zvoleném rozsahu. Smazané segmenty jsou nahrazeny jedním černým trojúhelníkem uprostřed a zvětšením sousedních segmentů tak, aby vyplnily uvolněné místo.

Vycentrovat středový bod segmentu (středové body ve výběru)

Tato volba přesune středový bod (bílý trojúhelník) přesně do středu všech segmentů ve zvoleném rozsahu.

Přerozdělit řídící body v segmentu (ve výběru)

Tento příkaz přemístí všechny řídící body (trojúhelníky) ve zvoleném rozsahu tak, aby byly v rovnoměrných vzdálenostech.

Mísení barev koncových bodů

Tento příkaz je dostupný pouze tehdy, pokud je vybrán rozsah obsahující více než jeden segment. Zprůměruje barvy sousedních koncových bodů uvnitř rozsahu a tím zajistí plynulý přechod segmenty uvnitř rozsahu.

Mísení krytí koncový bodů

Tento příkaz dělá s krytím koncových bodů totéž, co předchozí příkaz s barvou.

[Výstraha] Výstraha

Pro editor přechodů není k dispozici historie vracení ani funkce zpět. Proto buďte opatrní!