3.5. Palety

Obrázek 12.32. Dialog palety

Dialog palety

Paleta je sada jednotlivých barev bez zvláštního pořadí. Více se o vytváření a používání palet dozvíte v části Palety.

Dialog Palety se používá k výběru palety, pouhým kliknutím na požadovanou paletu v seznamu či mřížce. S Gimpem se dodává několik desítek víceméně náhodně vybraných palet, další lze snadno přidávat. Dialog Palety také umožňuje s paletami různě manipulovat a vytvářet nové.

[Poznámka] Poznámka

Dialog Palety není totéž jako Mapa barev, který slouží k úpravě barevných map indexovaných obrázků.

3.5.1. Vyvolání dialogu

Dialog Palety je dokovatelný; více se o této funkci dozvíte v části Dokování dialogů. Lze jej vyvolat několika způsoby:

  • Z nabídky panelu nástrojů: SouborDialogyPalety.

  • Z nabídky obrázku: DialogyPalety.

  • Z nabídky karty libovolného dokovatelného dialogu: Přidat kartuPalety.

3.5.2. Použití dialogu Palety

Kliknutím na paletu v dialogu se paleta stane aktivní paletou Gimpu. Nemá to však v současnosti žádný význam. Dvojitým kliknutím na paletu se otevře Editor palety, který umožňuje nastavit barvu popředí či pozadí gimpu na jednotlivé barvy v paletě.

Dvojité kliknutí na jméno palety (v režimu seznamu) umožňuje její jméno upravit. Lze však měnit pouze jména palet, které jste sami vytvořili nebo do Gimpu přidali, nikoliv jména palet dodávaných s Gimpem. Pokud změníte jméno takové palety, změna se neuloží.

Režim seznamu a mřížky

Obrázek 12.33. Dialog Palety zobrazený v režimu mřížky

Dialog Palety zobrazený v režimu mřížky

Grid View

Dialog Palety zobrazený v režimu mřížky

List View


V nabídce karty lze volit mezi režimy Zobrazit jako mřížku a Zobrazit jako seznam. V režimu mřížky jsou palety zobrazeny v husté síti, což umožňuje vidět více palet na malém prostoru a snadněji z nich vybírat. Ve výchozím režimu seznamu jsou naopak seřazeny v seznamu, který uvádí i název palet a počet barev v nich.

Upravit paletu

Toto tlačítko otvírá Editor palety.

Nová paleta

Viz Nová paleta.

Duplikovat paletu

Viz Duplikovat paletu.

Odstranit paletu

Viz Odstranit paletu.

Aktualizovat palety

Viz Aktualizovat palety.

3.5.3. Nabídka palety

Obrázek 12.34.


Nabídka dialogu Palety je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši do seznamu (či mřížky) palet v dialogu nebo jako podnabídka dostupná přes první položku v nabídce karty tohoto dialogu.

Upravit paletu

"Upravit paletu" je alternativní způsob vyvolání Editoru palety, který lze vyvolat i prostým dvojitým kliknutím na paletu nebo tlačítkem Upravit paletu v dolní části dialogu.

Nová paleta

Nová paleta vytvoří novou prázdnou bezejmennou paletu a otevře Editor palety, ve kterém do nové palety můžete přidat požadované barvy. Výsledná paleta se automaticky uloží do uživatelského adresáře palettes, takže bude dostupná i při příštím spuštění Gimpu.

Importovat paletu

Obrázek 12.35. Dialog Import palety

Dialog Import palety

Importovat paletu umožňuje vytvořit novou paletu z barev přechodu nebo obrázku. Příkaz otevře dialog Import palety s následujícími volbami:

Vybrat zdroj

Paletu lze importovat z libovolného přechodu v Gimpu (výběrem z příslušné nabídky) nebo z jakéhokoliv právě otevřeného obrázku (opět výběrem z příslušné nabídky). V Gimpu 2.2 je navíc možné načíst RIFF paletu ze souboru (s příponou .pal ), které používá řada aplikací v systému Microsoft Windows.

Název palety

Zde můžete nové paletě přiřadit jméno. Pokud je zadané jméno již používáno existující paletou, vytvoří se jedinečné jméno připojením čísla (např. „#1“).

Počet barev

Zde můžete nastavit počet barev ve vytvářené paletě. Výchozí množství je 256. Tato hodnota byla zvolena ze tří důvodů: (1) každý přechod obsahuje 256 samostatných barev ; (2) soubory GIF mohou obsahovat maximálně 256 barev; (3) indexované obrázky v Gimpu mohou obsahovat maximálně 256 barev. Můžete však zadat i vyšší množství barev.

Sloupců

Zde lze nastavit počet sloupců palety. Tento údaj ovlivňuje pouze způsob zobrazení palety, nemá žádný vliv na její používání.

Interval

Doplnit.

Importovaná paleta se přidá do seznamu v dialogu Palety a automaticky uloží do osobního uživatelského adresáře palettes po ukončení Gimpu. bude tak dostupná při jeho dalším spuštění.

Duplikovat paletu

"Duplikovat paletu" vytvoří novou paletu zkopírováním již existující, právě vybrané, palety. Ihned také automaticky otevře Editor palety pro její úpravy. Výsledek se automaticky uloží do osobního uživatelského adresáře palettes při ukončení Gimpu. Bude tak dostupný při jeho příštím spuštění.

Sloučit palety

V současné době není tento příkaz v Gimpu implementovaný a proto je vždy neaktivní.

Odstranit paletu

Odstranit paletu odstraní paletu z dialogu Palety a smaže příslušný soubor na disku, ve kterém je uložena. Před smazáním se však dotáže na potvrzení uživatelova úmyslu. Odstraňovat lze však pouze palety dodané nebo vytvořené uživatelem, nikoliv palety, které jsou součástí základní instalace Gimpu.

Aktualizovat palety

"Aktualizovat palety" prohlédne všechny adresáře v cestě pro vyhledávání palet a přidá všechny nově objevené palety do seznamu dialogu palety. To je užitečné v případě, kdy odněkud získáte soubory s paletami, zkopírujete je do některého z adresářů v cestě pro vyhledávání palet a chcete je použít bez restartu gimpu.

3.5.4. Editor palety

Obrázek 12.36. Editor palety

Editor palety

Editor palety se používá ke dvěma účelům: (1) k nastavení barvy popředí nebo pozadí Gimpu na požadovanou barvu z palety; (2) k úpravám palety. Otevřít editor lze pro každou paletu z dialogu Palety, ale upravovat lze pouze palety vytvořené nebo dodané uživatelem, nikoliv palety, které jsou dodávané přímo s Gimpem. (Lze však samozřejmě libovolnou paletu duplikovat a upravovat její kopii.) Upravená paleta se automaticky uloží při ukončení Gimpu.

3.5.4.1. How to Activate the Palette Editor

Editor palety je dostupný pouze z dialogu Palety; lze jej otevřít dvojitým kliknutím na paletu, stisknutím tlačítka Upravit paletu nebo volbou Upravit paletu z nabídky dialogu Palety.

Editor palet je dokovatelný dialog; více se o této funkci dozvíte v části Dokování dialogů.

3.5.4.2. Použití Editoru palety

Kliknutím na barvu v paletě se tato barva použije jako barva popředí zobrazená v panelu nástrojů a používaná mnoha nástroji Gimpu. Pokud při kliknutí podržíte klávesu Ctrl, nastaví se podle barvy z palety barva pozadí Gimpu.

Dvojitým kliknutím na barvu v paletě se kromě jejího nastavení jako barvy popředí otevře editor barev, který umožňuje tuto barvu v paletě změnit. (Je to však možné pouze u palet vytvořených nebo dodaných uživatelem, nikoliv u palet dodávaných spolu s Gimpem.)

Kliknutí pravým tlačítkem myši do palety otevře nabídku Editoru palety. Její funkce jsou podobné jako funkce tlačítek v dolní části dialogu.

Pod oblastí zobrazující paletu, vlevo, je textové pole zobrazující jméno vybrané barvy z palety (nebo "Unnamed", pokud barva jméno nemá). Jména barev nemají žádný funkční význam, slouží pouze jako pomůcka k zapamatování.

Napravo od textového pole je přírůstkové pole, umožňující změnit počet sloupců použitých pro zobrazení palety. Počet sloupců ovlivňuje pouze zobrazení, nikoliv funkci palety. Pokud je nastaven na nulu, použije se výchozí hodnota.

Zcela v dolní části dialogu je řada tlačítek, které odpovídají některým funkcím z nabídky Editoru palety (to je dostupné kliknutím pravým tlačítkem myši do oblasti zobrazující paletu). Tlačítka jsou v dialogu tato:

Uložit

Tímto tlačítkem lze paletu uložit do osobního uživatelského adresáře palettes. Paleta se i bez použití tohoto tlačítka automaticky uloží při ukončení Gimpu, ale tlačítko se může hodit například v případě, kdy se obáváte pádu Gimpu před jeho korektním ukončením.

Vrátit

Tato funkce ještě není implementována.

Upravit barvu

Toto tlačítko otevře editor barev pro úpravu vybrané barvy z palety. Pokud není žádná barva vybrána nebo pokud se jedná o paletu dodávanou přímo s Gimpem, je tlačítko neaktivní.

Nová barva z popředí

Přidá do palety novou barvu převzatou z barvy popředí zobrazené v panelu nástrojů. Pokud se při stisknutí tlačítka podrží klávesa Ctrl, použije se barva pozadí. V případě palet dodávaných přímo s Gimpem je toto tlačítko neaktivní.

Odstranit barvu

Odstraní vybranou barvu z palety. Pokud není žádná barva vybrána nebo pokud se jedná o paletu dodávanou přímo s Gimpem, je tlačítko neaktivní.

Oddálit

Zobrazení palety se zmenší ve svislém směru.

Přiblížit

Zobrazení palety se roztáhne ve svislém směru.

Přiblížit vše

Změní svislé měřítko použité pro zobrazování palety tak, aby se celá paleta vešla do zobrazovací oblasti (pokud to velikost dialogového okna umožňuje).

3.5.5. Nabídka editoru palety

Obrázek 12.37.


Nabídka Editoru palety je dostupná kliknutím pravým tlačítkem myši do oblasti zobrazující paletu nebo jako podnabídka přes první položku v nabídce karty tohoto dialogu. Její funkce mohou zastat i tlačítka v dolní části Editoru palety.

Upravit barvu

Tento příkaz otevře editor barev pro úpravu vybrané barvy z palety. Pokud není žádná barva vybrána nebo pokud se jedná o paletu dodávanou přímo s Gimpem, je tlačítko neaktivní.

Nová barva z popředí / z pozadí

Tyto příkazy vytvoří v paletě novou barvu, buď za použití aktuální barvy popředí nebo barvy pozadí v Gimpu.

Odstranit barvu

Odstraní vybranou barvu z palety. Pokud není žádná barva vybrána nebo pokud se jedná o paletu dodávanou přímo s Gimpem, je tato položka neaktivní.

Oddálit

Zobrazení palety se zmenší ve svislém směru.

Přiblížit

Zobrazení palety se roztáhne ve svislém směru.

Přiblížit vše

Změní svislé měřítko použité pro zobrazování palety tak, aby se celá paleta vešla do zobrazovací oblasti (pokud to velikost dialogového okna umožňuje).