2.3. Dialog Cesty

Obrázek 12.10. Dialog Cesty

Dialog Cesty

Dialog Cesty se používá ke správě cest, umožňuje je mazat a vytvářet, ukládat, převádět na výběry a zpět atd.

Dialog Cesty je dokovatelný; viz část Dokování dialogů. Lze ho vyvolat několika způsoby:

2.3.1. Vyvolání dialogu

 • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyCesty.

 • Z Panelu nástrojů: SouborDialogyVytvořit nový dokVrstvy, kanály a cesty. Tímto příkazem získáte dok obsahující čtyři dialogy včetně dialogu Cesty.

 • Z nabídky obrázku: DialogyCesty.

 • Z nabídky karty jakéhokoliv dokovatelného dialogu: Přidat kartuCesty.

2.3.2. Použití dialogu Cesty

Každá cesta patří určitému obrázku, cesty jsou součástí obrázků podobně jako vrstvy. Dialog Cesty zobrazuje všechny cesty, které patří k právě aktivnímu obrázku – při přepínání mezi obrázky se cesty zobrazené v dialogu mění. Pokud je dialog Cesty umístěn ve zvláštním doku Vrstvy, kanály a cesty, vidíte, se kterým obrázkem dialog právě pracuje, v horní části doku. Tam je umístěna nabídka umožňující mezi otevřenými obrázky přepínat. Můžete ji k libovolnému doku přidat volbou Zobrazovat výběr obrázku z nabídky karty.

Pokud znáte dialog Vrstvy, bude pro vás práce s dialogem Cesty snadná. Oba dialogy mají mnoho společného. Dialog Cesty zobrazuje seznam všech cest v obrázku, pro každou cestu čtyři položky:

Viditelnost cest

První položkou je ikona otevřeného oka zobrazená v případě, že je cesta viditelná. V opačném případě je na jejím místě mezera. „Viditelná“ je taková cesta, která je vykreslena v okně zobrazujícím obrázek. Není ale ve skutečnosti součástí pixelů obrázku (pokud nebyla vykreslena zvláštním příkazem). Viditelnost cesty lze přepínat klikáním na oko či mezeru ne jeho místě.

Řetězení cest

Napravo od výše zmíněného oka může být zobrazena ikona řetězu. Je-li řetěz zobrazen, znamená to, že je cesta zřetězena, pokud je na jeho místě jen prázdné místo, cesta zřetězená není. „Zřetězená“ je taková cesta, která tvoří s dalšími zřetězenými objekty (vrstvami, kanály, jinými cestami atd.) skupinu, která je vždy ovlivněna transformacemi (změnou velikosti, rotací atd.) aplikovanými na kterýkoliv objekt do ní patřící jako jeden celek. Kliknutím na místo ikony řetězu se zřetězení přepíná.

Náhled obrázku

Třetí v řadě je malý náhled zobrazující cestu. Pokud tuto ikonu s náhledem přetáhnete myší na obrázek, vytvoříte v daném obrázku kopii této cesty.

Název cesty

Jméno cesty; musí být v rámci obrázku jedinečné. Dvojité poklepání myší na název cesty ho umožní změnit. Pokud zvolené jméno již v obrázku existuje, GIMP automaticky připojí číslo (např. #1) tak, aby vznikl jedinečný název.

Pokud není seznam prázdný, je v každém okamžiku jedna z cest v seznamu aktivní. Právě na aktivní cestu se vztahují všechny operace, ať už je zadáte pomocí nabídky dialogu nebo tlačítek v jeho dolní části. Aktivní cesta je v seznamu zvýrazněná. Cesta, na kterou v seznamu kliknete, se stane aktivní cestou.

Kliknutím pravého tlačítka myši na kteroukoliv položku v seznamu vyvolá kontextovou nabídku dialogu Cesty . Tato nabídka je dostupná i z nabídky karty tohoto dialogu.

2.3.3. Tlačítka

Tlačítka ve spodní části dialogu Cesty odpovídají některým položkám v kontextové nabídce dialogu Cesty (která je dostupná kliknutím pravého tlačítka myši v seznamu cest), ale některé z nich mají další volby dostupné, pokud je tlačítko stisknuto s použitím modifikační klávesy.

Nová cesta

Viz Nová cesta. Podržení klávesy Shift při použití tohoto tlačítka způsobí, že bude nová cesta vytvořena se stejnými parametry (jménem, bude k němu pro odlišení připojena číslice), jako poslední vytvořená cesta.

Zvýšit cestu

Viz Zvýšit cestu.

Snížit cestu

Viz Snížit cestu.

Duplikovat cestu

Viz Duplikovat cestu.

Cesta do výběru

Převede cestu do výběru; vysvětlení viz Cesta do výběru. Pomocí modifikačních kláves použitých při stisku tlačítka můžete ovlivnit způsob, jakým nový výběr bude interagovat se stávajícím:

Modifikační klávesa Akce
žádná Nahrazení stávajícího výběru
Shift Přidání ke stávajícímu výběru
Ctrl Odečtení od stávajícího výběru
Shift-Ctrl Průnik se stávajícím výběrem
Výběr do cesty

Podržení klávesy Shift při stisknutí tohoto tlačítka otevře dialog Rozšířená nastavení výběru do cesty.

Vykreslit cestu

Viz Vykreslit cestu.

Odstranit cestu

Odstraní vybranou (aktivní) cestu.

2.3.4. Kontextová nabídka dialogu Cesty

Obrázek 12.11. Kontextová nabídka dialogu Cesty.

Kontextová nabídka dialogu Cesty.

Kontextovou nabídku dialogu Cesty lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na položku v seznamu cest nebo volbou nejhořejší položky (Menu Cesty) v nabídce karty dialogu Cesty. Tato nabídka umožňuje přístup ke většině příkazů pro práci s cestami.

Nástroj pro cestu

Položka Nástroj pro cestu poskytuje alternativní způsob aktivace nástroje (FIXLINK)Cesta, který se používá pro vytváření a úpravu cest. Tento nástroj lze aktivovat kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů a nebo klávesovou zkratkou B (podle Bézierových křivek).

Upravit atributy cesty

Volbou Upravit atributy cesty otevřete dialog, ve kterém můžete upravit název (jméno) cesty. To můžete udělat i dvojitým poklepáním na jméno cesty přímo v seznamu.

Nová cesta

Volbou Nová cesta vytvoříte novou cestu, která se automaticky stane aktivní. V dialogu zadejte pro cestu jméno. Nová cesta neobsahuje žádné kotevní body, ty musíte vytvořit pomocí nástroje Cesta.

Zvýšit cestu

Zvýšit cestu posune cestu v seznamu o jednu pozici výše. Pozice cesty v seznamu nemá žádný funkční význam, možnost měnit ji slouží pouze pro lepší organizaci a přehlednost.

Snížit cestu

Snížit cestu posune cestu v seznamu o jednu pozici níže. Pořadí cest v seznamu nemá žádný funkční význam, ale může být výhodné měnit ho z organizačních důvodů, pro zvýšení přehlednosti.

Duplikovat cestu

Duplikovat cestu vytvoří kopii aktivní cesty, přiřadí ji jedinečné jméno, přidá ji do seznamu dialogu Cesty a učiní ji aktivní cestou obrázku. Kopie je viditelná pouze tehdy, pokud byl viditelný i originál.

[Poznámka] Poznámka

Duplikování viditelné cesty způsobí, že cesta z obrázku „zmizí“ (jsou vidět kotevní body, ale ne cesta samotná). Cesty se totiž vykreslují pomocí funkce XOR, která má malou zvláštnost – je-li objekt vykreslen dvakrát, není vidět. Cesty jsou ale na svém místě, i když je nevidíte. Pokud jednu z nich posunete, uvidíte obě. (Druhou malou nevýhodou použití funkce XOR je neviditelnost cest na podkladu tvořeném 50% šedí).

Odstranit cestu

Odstranit cestu smaže vybranou cestu.

Sloučit viditelné cesty

Sloučit viditelné cesty vezme všechny viditelné cesty v obrázku (tedy cesty, u kterých je zobrazena ikona otevřeného oka) a udělá z nich komponenty jedné jediné cesty. To je výhodné například tehdy, pokud chcete všechny cesty vykreslit stejným způsobem atd.

Cesta do výběru; Přidat do výběru; Ubrat z výběru; Průnik s výběrem

Tyto příkazy udělají z cesty výběr, který určitým způsobem zkombinují se stávajícím existujícím výběrem. (Cesta do výběru existující výběr zahodí a zcela nahradí výběrem vytvořeným z cesty.) Pokud je to potřeba, neuzavřené části cesty se uzavřou spojením prvního a posledního kotevního bodu úsečkou. „Pochodující mravenci“ výsledného výběru by mělі kopírovat cestu, ale přesnost není absolutní (vzhledem k převodu mezi vektorovou a rastrovou reprezentací).

Výběr do cesty

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

 • Z nabídky obrázku: VybratDo cesty

 • Z nabídky dialogu Cesty: Výběr do cesty.

 • Tlačítkem Výběr do cesty v dolní části dialogu Cesty.

Výběr do cesty vytvoří novou cestu z aktuálního výběru v obrázku. Výsledná cesta bude sledovat „pochodující mravence“, ale vzhledem k nutné vektorizaci jim obvykle neodpovídá zcela přesně.

Vykreslit cestu

Tento příkaz lze zadat různými způsoby:

 • Z nabídky obrázku: UpravitVykreslit cestu

 • Z kontextové nabídky dialogu Cesty: Vykreslit cestu.

 • Tlačítkem Vykreslit cestu v dolní části dialogu Cesty.

 • Tlačítkem Vykreslit cestu v dialogu Volby nástroje Cesty.

Vykreslit cestu vykreslí aktivní cestu do aktivní vrstvy obrázku. Vzhled čáry lze v podstatě libovolně nastavit. Viz FIXME

Kopírovat cestu

Kopírovat cestu zkopíruje aktivní cestu do Schránky cest; můžete ji tak vložit do jiného obrázku.

[Tip] Tip

Cestu můžete do jiného obrázku zkopírovat i přetažením ikony cesty z dialogu Cesty do požadovaného obrázku.

Vložit cestu

Vložit cestu vytvoří novou cestu z obsahu Schránky cest, přidá ji do seznamu v dialogu Cesty a učiní ji aktivní cestou obrázku. Pokud do Schránky cest nebyla žádná cesta zkopírována, bude tento příkaz nepřístupný (zašedlý).

Importovat cestu

Importovat cestu vytvoří novou cestu ze SVG souboru: v dialogu, který se po zadání příkazu otevře, vyberte požadovaný SVG soubor. FIXME

Exportovat cestu

Pomocí Exportovat cestu lze aktivní cestu uložit do souboru ve formátu SVG. V dialogu, který se otevře po zadání příkazu, zadejte jméno a umístění souboru, do kterého se má cesta uložit. Později ji můžete importovat do libovolného obrázku v GIMPu pomocí příkazu Importovat cestu. SVG soubor můžete rovněž použít ve vektorových grafických editorech jako je například Sodipodi nebo Inkscape. FIXME