4.7. El veí simètric més proper

4.7.1. Resum

Aquest filtre difumina les vores que conserven les imatges. És molt eficaç per a reduir sorolls mantenint les arestes nítides.

Funciona comparant cada píxel amb els píxels veïns i per a 1 o 2 parells de píxels simètrics al voltant del centre.

4 parells simètrics

4.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEnhanceSymmetric Nearest Neighbor….

4.7.3. Opcions

Figura 17.42. Opcions del filtre «Simetria veïnal propera»

Opcions del filtre «Simetria veïnal propera»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi

Radi, en píxels, de la regió de píxels quadrats. L'amplada i l'alçada d'aquesta regió és de radi*2+1:

Parells

You can select 1 or 2 pairs: higher number preserves more acute features.

4.7.4. Exemple

Left: original. Right: filter applied.