4.7. Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα

4.7.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο θολώνει την εικόνα διατηρώντας τα άκρα. Είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του θορύβου διατηρώντας τα οξέα άκρα.

Δουλεύει συγκρίνοντας κάθε εικονοστοιχείο με τα γειτονικά του εικονοστοιχεία και το 1 ή τα 2 ζεύγη των συμμετρικών εικονοστοιχείων γύρω από το κέντρο.

4 συμμετρικά ζεύγη

4.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersEnhanceSymmetric Nearest Neighbor….

4.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.43. Επιλογές φίλτρου «Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα»

Επιλογές φίλτρου «Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα

Ακτίνα, σε εικονοστοιχεία, της τετράγωνης περιοχής εικονοστοιχείων. Το πλάτος και το ύψος αυτής της περιοχής είναι ακτίνα*2+1:

Ζεύγη

You can select 1 or 2 pairs: higher number preserves more acute features.

4.7.4. Παράδειγμα

Left: original. Right: filter applied.