4.7. Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα

4.7.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο θολώνει την εικόνα διατηρώντας τα άκρα. Είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του θορύβου διατηρώντας τα οξέα άκρα.

Δουλεύει συγκρίνοντας κάθε εικονοστοιχείο με τα γειτονικά του εικονοστοιχεία και το 1 ή τα 2 ζεύγη των συμμετρικών εικονοστοιχείων γύρω από το κέντρο.

4 συμμετρικά ζεύγη

4.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersEnhanceSymmetric Nearest Neighbor….

4.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.42. Επιλογές φίλτρου «Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα»

Επιλογές φίλτρου «Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα

Ακτίνα, σε εικονοστοιχεία, της τετράγωνης περιοχής εικονοστοιχείων. Το πλάτος και το ύψος αυτής της περιοχής είναι ακτίνα*2+1:

Ζεύγη

Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή 2 ζεύγη: μεγαλύτερος αριθμός διατηρεί πιο έντονα χαρακτηριστικά.

4.7.4. Παράδειγμα

Αριστερά: αρχική. Δεξιά: με εφαρμοσμένο φίλτρο.