12.8. El navegador de procediments

L'ordre Navegador de procediments mostra els procediments a PDB, la base de dades de procediments. Aquests procediments són funcions invocades pels scripts o pels connectors.

12.8.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú AjudaNavegador de procediments

12.8.2. Descripció de la finestra del diàleg «Navegador de procediments»

Figura 16.256. La finestra del diàleg «Navegador de procediments»

La finestra del diàleg «Navegador de procediments»

La figura de dalt mostra la finestra del diàleg Navegador de procediments. Si feu clic en un element de la llista desplaçable de l'esquerra, se'n mostrarà informació a la dreta. També podeu cercar un procediment específic consultant la base de dades de procediments amb una expressió regular en la caixa de text Cerca::

per nom

Mostra una llista de procediments que tenen noms de codi que contenen la part del nom que heu introduït.

per descripció

Mostra una llista de procediments que tenen notes que contenen la paraula que heu introduït.

per ajuda

Mostra una llista de procediments que tenen text d'informació addicional que conté la paraula que heu introduït.

per autor

Mostra una llista de procediments creats per l'autor del qual heu introduït part del nom.

per copyright

Mostra una llista de procediments amb drets d'autor que té algú del qual heu introduït part del nom.

per data

Mostra una llista de procediments que tenen l'any que coincideix amb l'any que heu introduït.

[Nota] Nota

Aquesta consulta es processa amb el text, però no amb un valor de data, així que no podreu trobar algunes entrades de procediments encara que la seva data contingui l'any que heu introduït. Per exemple, un procediment datat en 2000-2005 no es trobarà si se cerca el procediment amb 2001, però es trobarà amb 2000 o 2005.

per tipus

Mostra una llista de procediments que tenen un dels quatre tipus: «Procediment intern del GIMP», «Connector del GIMP», «Extensió del GIMP», o «Procediment temporal».