3.24. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Αυτή η εντολή ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον διάλογο μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές μενού, εργαλεία, φίλτρα κ.λπ. Ένας πιο γρήγορος τρόπος για να αλλάξετε τις συντομεύσεις στις εντολές του μενού περιγράφεται στην ιστοσελίδα Τμήμα 3, «Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού».

3.24.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditKeyboard Shortcuts….