3.25. Αρθρώματα

Με την εντολή Αρθρώματα, μπορείτε να δείτε τις ποικίλες επεκτάσεις αρθρωμάτων που είναι διαθέσιμες και ελέγχουν ποιο απ' αυτά θα φορτωθεί. Τα αρθρώματα εκτελούν λειτουργίες όπως επιλογή χρωμάτων και εμφάνιση φιλτραρίσματος. Κάθε αλλαγή που κάνετε στις ρυθμίσεις με την εντολή διαχείρισης αρθρωμάτων θα λάβει χώρα την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το GIMP. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τις λειτουργικές δυνατότητες του GIMP, το μέγεθος του στη μνήμη και το χρόνο εκκίνησης.

3.25.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditModules.

3.25.2. Περιγραφή του διαλόγου «διαχείριση αρθρώματος»

Σχήμα 16.19. Το παράθυρο διαλόγου «διαχείριση αρθρώματος»

Το παράθυρο διαλόγου «διαχείριση αρθρώματος»

Το παράθυρο της διαχείρισης αρθρώματος εμφανίζει τα φορτώσιμα αρθρώματα.

Κλικ στα πλαίσια στην πρώτη στήλη της λίστας αρθρωμάτων θα σημειώσει ή όχι τα αρθρώματα. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το GIMP, οποιοδήποτε σημειωμένο άρθρωμα θα φορτωθεί.

Θα παρατηρήσετε τη διαφορά μόνο όταν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τα αρθρώματα. Π.χ., υπάρχουν πολλοί επιλογείς χρώματος για να διαλέξετε το χρώμα προσκηνίου ή παρασκηνίου. Μερικοί από αυτούς τους επιλογείς είναι αρθρώματα και θα είναι διαθέσιμοι μόνο όταν σημειώσετε την αντίστοιχη επιλογή στο διαχειριστή αρθρωμάτων:

Σχήμα 16.20. Παράδειγμα φορτωμένων αρθρωμάτων: Αρθρώματα επιλογής χρώματος

Παράδειγμα φορτωμένων αρθρωμάτων: Αρθρώματα επιλογής χρώματος

Φορτωμένα αρθρώματα επιλογής χρώματος

Παράδειγμα φορτωμένων αρθρωμάτων: Αρθρώματα επιλογής χρώματος

Μη φορτωμένα αρθρώματα επιλογής χρώματος


Για φορτωμένα αρθρώματα, πληροφορίες για το επιλεγμένο άρθρωμα εμφανίζονται στον πυθμένα του διαλόγου.

Στη δεύτερη στήλη, για κάθε φορτωμένο άρθρωμα εμφανίζεται ο σκοπός του αρθρώματος. Για κάθε άρθρωμα, που δεν φορτώνεται, η διαδρομή καταλόγου αυτού του αρθρώματος εμφανίζεται.

Με κλικ στο κουμπί Ανανέωση, η λίστα των αρθρωμάτων θα ενημερωθεί: αρθρώματα που δεν υπάρχουν στο δίσκο θα αφαιρεθούν και νέα ευρεθέντα αρθρώματα θα προστεθούν.