2.19. Κλείσιμο

The Close command closes the active image. It is disabled if no image is open.

Το κλείσιμο μιας εικόνας δεν μπορεί να αναιρεθεί: μόλις κλείσει, όλα έχουν φύγει, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αναίρεσης. Εάν η εικόνα δεν είναι «καθαρή» — δηλαδή, εάν την έχετε αλλάξει από την τελευταία φορά που την αποθηκεύσατε — θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε πραγματικά να την κλείσετε.

[Σημείωση] Σημείωση

Μια εικόνα επισημαίνεται ως καθαρή, μόνο όταν αποθηκεύεται ως αρχείο XCF. Η εξαγωγή σε διαφορετική μορφή εικόνας δεν επισημαίνει μια αλλαγμένη εικόνα ως καθαρή, καθώς δεν διατηρεί όλες τις πληροφορίες στην εικόνα.

2.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΑρχείοΚλείσιμο,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+W.

  • For most systems on which GIMP runs, you can also execute it by clicking on a «Close» button somewhere on the image window titlebar. The location and appearance of this button are determined by the windowing system and the window manager. If no image is open, clicking on this button closes GIMP.