6.2. Άνθιση

6.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.105. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο άνθισης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο άνθισης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο άνθισης

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «Άνθιση»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει λάμψη γύρω από φωτεινές περιοχές.

6.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersLight and ShadowBloom….

6.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.106. Επιλογές φίλτρου «Άνθιση»

Επιλογές φίλτρου «Άνθιση»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατώφλι

Όριο φωτεινότητας περιοχής λάμψης.

Απαλότητα

Απαλότητα άκρης περιοχής λάμψης.

Ακτίνα

Η ακτίνα της λάμψης.

Ισχύς

Η δύναμη της λάμψης.

Περιορισμός έκθεσης

Όταν είναι ενεργοποιημένο, περιορίζει την έκθεση των τομνισμών. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τη λάμψη σε περιοχές που είναι υπερεκτεθειμένες.