6.4. Αναλαμπή φακού

6.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.113. Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής φακού

Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής φακού

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής φακού

Εφαρμογή φίλτρου «αναλαμπής φακού»


Αυτό το φίλτρο δίνει την εντύπωση ότι ο ήλιος χτυπά το αντικείμενο όταν φωτογραφίζετε. Δεν έχετε τις δυνατότητες που το φίλτρο Αναλαμπή διαβάθμισης προσφέρει.

6.4.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersLight and ShadowLens Flare.

6.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.114. Επιλογές φίλτρου «αναλαμπή φακού»

Επιλογές φίλτρου «αναλαμπή φακού»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Θέση Χ, θέση Υ

Μπορείτε να ορίσετε τις συντεταγμένες Χ και Υ της λάμψης χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισόδου. Η αρχική συντεταγμένη είναι στην πάνω αριστερή γωνία. Θέση είναι ο λόγος των διαστάσεων της εικόνας (0,500 στη μέση, 1,000 στο δεξιό ή κάτω άκρο· μπορεί να οριστεί εκτός του καμβά).