11.8. Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση (SLIC)

11.8.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο δημιουργεί υπερεικονοστοιχεία με βάση τους Κ-μέσους της ομαδοποίησης.

Υπερεικονοστοιχεία είναι μικρή ομάδα από εικονοστοιχεία που μοιράζονται παρόμοιες ιδιότητες. Τα υπερεικονοστοιχεία απλοποιούν τις εικόνες με μεγάλο αριθμό εικονοστοιχείων διευκολύνοντας την αντιμετώπισή τους σε πολλούς τομείς (θέαση του υπολογιστή, αναγνώριση μοτίβου και μηχανική ευφυΐα). Ο σκοπός του GIMP είναι πιο απλός: η δημιουργία του εφέ αφίσας.

Ομάδα Κ-μέσων είναι ένας από τους πιο χρησιμοποιούμενους αλγορίθμους στη δημιουργία υπερεικονοστοιχείων. Το χρώμα υπερεικονοστοιχείου είναι ο μέσος όρος των χρωμάτων των εικονοστοιχείων στην αντίστοιχη περιοχή.

11.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticSimple Linear Iterative Clustering….

11.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.210. Επιλογές «Απλής γραμμικής επαναληπτικής ομαδοποίησης»

Επιλογές «Απλής γραμμικής επαναληπτικής ομαδοποίησης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μέγεθος περιοχών

Η αύξηση του μεγέθους των περιοχών συλλέγει περισσότερα εικονοστοιχεία και έτσι αυξάνεται και το μέγεθος των υπερεικονοστοιχείων.

Σχήμα 17.211. Παράδειγμα «Μεγέθους περιοχών»

Παράδειγμα «Μεγέθους περιοχών»

Μέγεθος περιοχών = 16

Παράδειγμα «Μεγέθους περιοχών»

Μέγεθος περιοχών = 32


Συνεκτικότητα

Τα άκρα των εικονοστοιχείων μπορεί να είναι ανώμαλα. Η αύξηση αυτής της επιλογής δίνει υπερεικονοστοιχεία με πιο κανονικά άκρα.

Σχήμα 17.212. Παράδειγμα «Συνεκτικότητας»

Παράδειγμα «Συνεκτικότητας»

Συνεκτικότητα = 20

Παράδειγμα «Συνεκτικότητας»

Συνεκτικότητα = 40: κοιτάξτε στον θόλο.


Επαναλήψεις

Πόσες φορές επαναλαμβάνεται το φίλτρο. Η αύξηση αυτής της τιμής δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχήμα 17.213. Παράδειγμα «Μεγέθους περιοχών»

Παράδειγμα «Μεγέθους περιοχών»

Επαναλήψεις = 1 (προεπιλογή)

Παράδειγμα «Μεγέθους περιοχών»

Επαναλήψεις = 15