7.56. Αυ_ξομείωση στρώσεων στην επιλογή

Η εντολή Αυξομείωση στρώσεων στην επιλογή αυξομειώνει μόνο τις επιλεγμένες στρώσεις στα όρια της επιλογής αφαιρώντας οποιεσδήποτε λουρίδες στα άκρα των οποίων τα περιεχόμενα είναι πλήρως ανεπίλεκτα. Οι περιοχές που είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ., με άμβλυνση) δεν περικόπτονται.

Εάν δεν υπάρχει επιλογή, αυτή η καταχώρηση μενού απενεργοποιείται.

Σχήμα 16.124. Εφαρμογή «Αυξομείωση στρώσεων στην επιλογή»

Εφαρμογή «Αυξομείωση στρώσεων στην επιλογή»

Στα αριστερά: πριν την εφαρμογή της εντολής, η στρώση έχει μια επιλογή που έχει αμβλυμένες άκρες.

Στα δεξιά: μετά την εφαρμογή της εντολής, τα αδιαφανή εικονοστοιχεία δεν περικόπτονται, ακόμα κι αν είναι μόνο ημιδιαφανή.


7.56.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command

  • From the main menu through LayerResize Layers to Selection.